articleเยอรมัน สวิส ออสเตรีย 10 วัน

เยอรมัน สวิส ออสเตรีย 10 วัน

 
 

 NEW

มิวนิค-มาเรียนพลัส-นิมเฟนเบอร์ก-ซิตี้ฮอลล์-ตลาดสินค้าเกษตร-ปราสาทนอยชวานสไตน์-สะพานมาเรีย-โอเบอร์รามาเกา-โบสถ์วีซ มรดกโลก-ฟุซเซ่น-ลินเดาว์-ทะเลสาบคอนสแตนท์-มีสเบอร์ก-ทิทีเซ่-ป่าดำ-นาฬิกากุ๊กกู-กรุงเบอร์น มรดกโลก-อินเตอร์เลคเค่น-นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟราว์ เล่นหิมะ-ถ้ำน้ำแข็ง-เซ็นต์กัลเลน-อัพเพนเซลล์-วาดูซ-อินซบรูกก์-หลังคาทองคำ -เซ็นต์วูฟกัง-ฮาลสตัด มรดกโลก-ซาลสเบอร์ก-สวนมิราเบล-เส้นทางสายโรแมนติค

  • เดินทางเข้าเยอรมัน บินตรงด้วยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออร์คิด พลัส
  • เส้นทางสวยงาม ที่คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ สำหรับท่าน ในราคาพิเศษ สุดคุ้ม ที่หาไม่ได้อีกแล้วสำหรับทัวร์ 10 วัน
กำหนดการเดินทาง :  
 
อัตราค่าบริการ 
พักห้องคู่  ท่านละ  94,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  86,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

   023910050

0863081013  
0863691424
0863352503
0863691242
0961105570
0959596785
0891117158

 

 

21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 2623 ครั้ง