articleยุโรปตะวันออกแสนสวย 10 วัน

ยุโรปตะวันออกแสนสวย 10 วัน

 

 

ออสเตรีย-สาธารณรัฐเชค-สโลวัค-ฮังการี-เยอรมัน มิวนิค-รีเกนสเบอร์ก-นูเรมเบอร์ก-มาเรียนสกี้ลาสเน่-คาร์โลวี วารี-เชสกี้ครุมลอฟ ปรากปราสาทปราก-สะพานชาร์ลส์-บูดาเปส-ล่องแม่น้า ดานูป-ป้อมชาวประมง-ชมโชว์พื้นเมืองซุปกูลาส-เซ็นต์เทนเดอร์-เอสเตอร์กอม-กรินซิ่ง-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรูนน์ โบสถ์เซ็นต์สเตฟาน-ถนนคาร์ทเนอร์-เซ็นต์วูฟกัง-ฮัลสเตด-ซาลส์เบิร์ก 
 
  • เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เที่ยวเมืองสวยและสถานที่มรดกโลก 4 แห่ง คือ รีเกนสเบอร์ก, บูดาเปสต์, นูเรมเบอร์ก, ฮาลสตัด,เวียนนา, พระราชวังเชิรน์บรูนน์ , เชสกี้ครุมลอฟ, ปราก
  • เที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวย และน่ารักสุดยอด เช่น ฮาลสตัด, เซ็นต์วูฟกัง, คาโรวี่ วารี่, เชสกี้คุมลอฟ, บราทิสลาวา, เซนเทนเตอร์ เป็นต้น
  • ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์พื้นเมืองที่กรินซิ่ง และ บูดาเปส
  • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูป แสนโรแมนติค
  • ได้ลิ้มมรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น ขาหมูที่กริ่นซิง พรอ้มไวนน์, ซุปกูลาส ของฮังการี , เป็ดโบฮีเมียนของเชค, ชนิซเซ่ลของออสเตรีย,แอปเปิ้ลสตรูเดิ้ล
  • ช้อปป้ิงอย่างจุใจในชอปป้ิงเอ้าท์เลต และย่านช้อปปิ้งในเมืองต่างๆ
  • เส้นทางแสนสวย สวยงาม ประทับใจ ในราคาโปรโมชั่น
 
กำหนดการเดินทาง : 28 พ.ย.-7 ธ.ค.60
  
อัตราค่าบริการ   Promotion  82,900.-
 
พักห้องคู่  ท่านละ 
86,900  บาท
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
  9,000  บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี 
80,900  บาท
 
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)
 
          
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570  

 

03 ตุลาคม 2017

ผู้ชม 1734 ครั้ง