Easy Phuket ภูเก็ต พังงา 4 วัน 3 คืน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์เที่ยวไทย ช่วยชาติ
ราคา 24,900.00 บาท

15 มีนาคม 2564

ผู้ชม 870 ผู้ชม

เที่ยวไทยช่วยชาติ 
Easy Phuket
ภูเก็ต พังงา 4 วัน 3 คืน

ภูเก็ต พังงา จุดชมวิวเสม็ดนางชี เกาะตะปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี  ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ นกเงือก ดำน้ำชมปะการัง ชมพระอาทิตย์ตก ซันเซ็ทดินเนอร์บนเรือยอร์ช เมืองเก่าภูเก็ต ชิโนโปรตุกีส วัดฉลองหลวงพ่อแฉ่ม เขารัง ทานอาหารมิชลิน อาหารพื้นเมือง ซีฟู้ด พักโรงแรมห้าดาว

เดินทาง :  
22-25 มี.ค.64
30 มี.ค.-2 เม.ย.64
5-8 เม.ย.64
12-15 เม.ย.64**
20-23 เม.ย.64
26-29 เม.ย.64
29 เม.ย.-2 พ.ค.64
10-13 พ.ค.64
24-27 พ.ค.64
เดินทาง** 12-15 เม.ย.64** เพิ่มท่านละ 5,000 บาท
 
อัตราค่าบริการ :
พักห้องคู่ท่านละ  24,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม    6,900 บาท
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน                 
อัตรานี้รวม :     
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ ภูเก็ต
- ค่ารถตู้ หรือ รถโค้ช 
- ค่าล่องเรือชมเกาะต่างๆ เรือยอร์ช เรือสปีดโบ๊ท เรือทัวร์พังงา ตามรายการ
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมมัคคุเทศก์
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)    
 
อัตรานี้ไม่รวม :
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
- ค่าทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศก์ ท่านละ 400.-บาท