สวิตเซอร์แลนด์แสนสวย ประทับใจ 8 วัน
จาก 89,900.00 บาท ลดทันที 0 บาท
ราคา 89,900.00 บาท

12 มีนาคม 2563

ผู้ชม 1068 ผู้ชม

 

ซูริค-น้ำตกไรน์-สไตน์แอมไรน์-กรุงเบอร์น มรดกโลก-บ่อหมี-นาฬิกาดาราศาสตร์-บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-อินเตอร์เลเค่น-กรินเดลวาล -ไคลเนอร์ ชเดกซ์ มรดกโลก-นั่งรถไฟเส้นทางแสนสวยขึ้นเขาจุงเฟลาว์ ท๊อปออฟยุโรป-ถ้ำน้ำแข็ง-เล่นหิมะ-เลาเท่นบรุนเน่น-เจนีวา-โลซานน์-มหาวิทยาลัยโลซานน์เก่า-ศาลาไทย-ทะเลสาบชองเป้-บ้านเลขที่16ถนนทิชโซ่ ที่ประทับราชสกุลมหิดล-เวเว่-มองเทรอร์-เลค เลอมังค์-ทาสค์-เซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-รถไฟบนเส้นทางสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส แสนสวย-อันเดอร์แมท-เซ็นต์มอรีส-ดาวอส-คัวร์-อโรซ่าคุล์ม ที่เล่นสกีทรงโปรดของในหลวง-ช้อปปิ้งฟอกซ์ทาวน์เอ้าท์เลต-ทะเลสาบโคโม่ 

 เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัส
เดินทางถึงสวิสแต่เช้า ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
เที่ยวชมตามรอยพระบาท รัชกาลที่9 และราชสกุลมหิดล ที่เสด็จประทับอยู่ที่โลซานน์ ระหว่างปี พ.ศ.2476-2488 เนื่องด้วยสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้า ทรงเห็นว่า พระราชนัดดามีพระพลานมัยไม่สู้ แข็งแรง และควรได้รับการศึกษาที่ดี จึงควรเสด็จไปประทับในประเทศที่ภูมิอากาศดี และปลอดภัย สมเด็จ พระราชชนนีทรงเลือก เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ประทับของ ครอบครัวมหิดล ที่ทรงมี พระคุณอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย
เที่ยวเมืองสวย และน่ารักสุดยอดของสวิส หลายบรรยากาศ เช่น เมืองสวยริมทะเลสาบ เจนีวา โลซานน์  เวเว่ มองเทรอร์ อโรซ่า ชองเพค เมืองสกีรีสอร์ต ระดับโลก ที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดของโลก เซอร์แมท ชมแมทเทอร์ฮอร์น เที่ยวเมืองหลวงสวิส กรุงเบอร์น เที่ยวเมืองเล็ก เมืองน้อย สไตล์แอมไรน์ 
นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียเอ็กซเพรส เส้นทางสุดสวยของโลก
มีเวลาชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือชมตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบบต่างๆอย่างจุใจ
เที่ยวเมืองแปลกๆ สวยงาม ประทับใจ รำลึกถึงในหลวงและราชสกุลมหิดล
ราคาทัวร์ที่สัมผัสได้ ให้ทุกท่านได้มีโอกาศสัมผัสเส้นทางตามรอยพระบาทพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่
 
กำหนดการเดินทาง :
3-10 ก.ย.63
8-15 ต.ค.63
5-12 พ.ย.63
 
อัตราค่าบริการ
พักห้องคู่  ท่านละ    89,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   12,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี    81,900  บาท
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)  
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน )
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570