นอร์เวย์ โลโฟเทน เจาะลึกแสนสวย 10 วัน
จาก 169,900.00 บาท ลดทันที 0 บาท
ราคา 169,900.00 บาท

12 มีนาคม 2563

ผู้ชม 1036 ผู้ชม

ออสโล-หมู่เกาะโลโฟเทน แสนสวย-เฮนนิงซวา-สโวลวา-เอกกุม-ฮัมนอย-ไรเน่-นาร์วิค-ทรอมโซ่ เมืองแห่งแสงเหนือ-นั่งกระเช้าขึ้นจุดชมวิว Fjellheisen -เบอร์เกน-นั่งรถรางขึ้นจุดชมวิว Mt. Floyen -ตลาดปลา ท่าเรือเบอร์เกน-นั่งรถไฟ Flamsbana-ล่องเรือชมฟยอร์ดมรดกโลก-วอส-ไมดัล-ฟลอม-กุ้ดฟานเก็น-เกโล

  เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  นอรเวย์ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามด้วยท้องทะเล ฟยอร์ด และเกาะแก่งน้อยใหญ่ ชมขุนเขาอันสวยงาม ธรรมชาติสวยบริสุทธิ์
 เที่ยวเมืองบนเส้นทางแสนสวย ที่แม้จะต้องเดินทางไกลบ้าง แต่ก็คุ้มกับเมืองที่สวยงาม เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีลักษณะยาว จึงจำเป็นต้องนั่งรถ นั่งเรือเฟอร์รี่ หรือบินสายการบินในประเทศนอร์เวย์ จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง  เพื่อให้เดินทางได้คลอบคลุมในเวลาที่จำกัด
 สัมผัสการเดินทางหลากหลายรูปแบบทั้งสวยงามมหัศจรรย์ น่าตื่นตาตื่นใจ แบบที่ไม่เหมือนที่อืนใดในยุโรป เช่น..
        ล่องเรือชมความสวยงามของฟยอร์ด ที่สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์
        นั่งรถไฟสายโรแมนติค ตื่นตลึงกับความสวยงามของขุนเขายอดหิมะ และทิวทัศน์งดงามสองข้างทาง
 ชมเมืองทรอมโซ่ ซึ่งในช่วงอากาศหนาว ก็มีโอกาสเห็นแสงเหนือที่สวยงามน่าอัศจรรย์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 เที่ยวหมู่บ้านแสนสวยบนเกาะโลโฟเทน ชมบ้านเรือนที่สวยงามน่ารัก และท่านอาจมีโอกาสได้เห็นเห็นแสงเหนือได้ที่เกาะนี้เช่นกัน
 ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน  
 เส้นทาง ที่การันตีความสวยงาม คัดสรรอย่างดี เพื่อการเดินทางที่น่าประทับใจ ในราคาสุดคุ้ม

 

กำหนดการเดินทาง :
4-13 ก.ย. 63
2-11 ต.ค. 63
อัตราค่าบริการ
พักห้องคู่  ท่านละ  169,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   26,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  159,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570