นอร์เวย์เจาะลึกแสนสวย 10 วัน
จาก 109,900.00 บาท ลดทันที 0 บาท
ราคา 109,900.00 บาท

12 มีนาคม 2563

ผู้ชม 803 ผู้ชม

ออสโล–ลิลแฮมเมอร์–โรโรส มรดกโลก–ทรอนด์เฮม–คริสเตียนซุนด์

เส้นทางสายแอตแลนติคแสนสวย–ออเลซุนด์–ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ฟยอร์ด–โลเอน-ลาวิค–เบอร์เก้น–นั่งรถไฟสายโรแมนติค–วอส–ไมดัล–ฟลอม–เกโล
 เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
 นอรเวย์ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามด้วยท้องทะเล ฟยอร์ด และเกาะแก่งน้อยใหญ่ ชมขุนเขาอันสวยงาม ธรรมชาติสวยบริสุทธิ์
 เที่ยวเมืองบนเส้นทางแสนสวย ที่แม้จะต้องเดินทางไกลบ้าง แต่ก็คุ้มกับเมืองที่สวยงาม เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีลักษณะยาว จึงจำเป็นต้องนั่งรถ นั่งเรือเฟอร์รี่ หรือบินสายการบินในประเทศนอร์เวย์ จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง  เพื่อให้เดินทางได้คลอบคลุมในเวลาที่จำกัด
 สัมผัสการเดินทางหลากหลายรูปแบบทั้งสวยงามมหัศจรรย์ น่าตื่นตาตื่นใจ แบบที่ไม่เหมือนที่อืนใดในยุโรป เช่น..
         เดินทางบนเส้นทางแอตแลนติคโอเชียน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าตื่นเต้นและสวยงาม
        ล่องเรือชมความสวยงามของฟยอร์ด ที่สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์
         นั่งรถไฟสายโรแมนติค ตื่นตลึงกับความสวยงามของขุนเขายอดหิมะ และทิวทัศน์งดงามสองข้างทาง
 ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน  
 เส้นทาง ที่การันตีความสวยงาม คัดสรรอย่างดี เพื่อการเดินทางที่น่าประทับใจ ในราคาสุดคุ้ม 
 
กำหนดการเดินทาง : 
1-10 ก.ย.63
9-18 ต.ค.63
 
อัตราค่าบริการ
พักห้องคู่  ท่านละ  109,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   26,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี    99,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570