อิตาลีใต้ เกาะซิซีลี่ แสนสวย 10 วัน
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 0 บาท
ราคา 99,900.00 บาท

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 727 ผู้ชม

 
กรุงโรม-ปอมเปอี-คาปรี-ถ้ำบลูกอตโต้-โซเรนโต้-อามัลฟี่ เส้นทางแสนสวย-โพซิตาโน่-แมสซิน่า-เกาะซิซีลี่-ทาโอมิน่า-คาตาเนีย-พาเลอร์โม่-เนเปิ้ล 
 
  • เดินทาง บินตรงด้วยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออคิด พลัส
  • เส้นทางคัดสรร เมืองสุดสวย สวยแล้ว สวยอีก ที่ท่านจะประทับใจ
  • เที่ยวเกาะซิซีลี่ เป็นเมืองที่ไฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
  • ตื่นมาทุกเช้าพบกับเมืองสวย เมืองแปลก ที่จะทำให้ท่านมีความสุข รื่นรมย์ ในการเดินทางครั้งนี้
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง อิตาเลี่ยนใต้ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติ อร่อย
  • สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองทางตอนใต้ ล่องเรือ เที่ยวเกาะคาปรี เที่ยวหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อย ล้วนมีชื่อเสียงเช่น โพสิตาโน่ โซรอนโต้ เดินทางบางช่วงด้วยเรือ พักค้างบนเรือ ประหยัดเวลานั่งรถ
  • ชอปปิ้ง สุดมัน ทั้งในแหล่ง และในชอปปิ้งเอ้าเลต ที่ลดราคา 30-70 %
  • เที่ยวเส้นทาง ทีการันตี ความสวยงาม คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ สำหรับท่าน สุดคุ้มในราคาพิเศษ ที่หาไม่ได้อีกแล้วสำหรับทัวร์ 10 วัน
กำหนดการเดินทาง : 
27 ต.ค.-5 พ.ย.63
13-22 พ.ย.63
3-12 ธ.ค.63
 
อัตราค่าบริการ
พักห้องคู่  ท่านละ   99,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  16,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี   91,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570