อิตาลีเจาะลึก 10 วัน ซิงกัวเทเร่ แสนสวย
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 0 บาท
ราคา 99,900.00 บาท

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 763 ผู้ชม

กรุงโรม-ปอมเปอี-คาปรี-ถ้าบลูกอตโต้-โซเรนโต้-อามัลฟี่ เส้นทางแสนสวย-โพซิตาโน่-วาติกัน-ฟลอเรนซ์-ปิซ่า-อุทยานแห่งชาติซิงกัวเทเร่ สุดสวย-เวนิส-เวโรน่า-มิลาน-โคโม่

✓ เดินทางเข้ำอิตาลี บินตรงด้วยกำรบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออคิด
✓ เส้นทางคัดสรร เมืองสดสวย สวยแล้ว สวยอีก เช่น เส้นทางอามัลฟี่ เส้นทางซิงกัวเทเร่ ที่ท่านจะประทับใจ
✓ สัมผัสเมืองท่องเที่ยว เมืองหลัก ที่มีชื่อเสียงของโลก เช่น โรม ปิซ่า ฟลอเรนซ์ เวนีส มิลาน
✓ เป็นรายการทัวร์ที่เที่ยวครบเมืองสวยเมืองหลัก

✓ ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง อิตาเลี่ยน ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติ อร่อย
✓ สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองทางตอนใต้ ล่องเรือ เที่ยวเกาะคาปรี / เที่ยวหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านน้อย ล้วนมีชื่อเสียงเช่น โพสิตาโน่ โซรอนโต้ หมู่บ้านในเส้นทางซิงกัวเทเร่
✓ มีเวลาให้ได้รื่นรมย์ สัมผัสแต่ละเมือง ไม่เร่งรีบ เหมือนการเที่ยวหลายๆประเทศในครั้งเดียว
✓ เที่ยวเส้นทาง ทีกำรันตี ความสวยงาม คัดสรรอย่ำงดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ สำหรับท่าน สุดคุ้ม ในราคาพิเศษ ที่หาไม่ได้อีกแล้วสำหรับทัวร์ 10 วัน

กำหนดการเดินทาง :
29 ต.ค.-7 พ.ย.63
5-14 พ.ย.63
4-13 ธ.ค.63
อัตราค่าบริการ
พักห้องคู่  ท่านละ   99,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  16,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี   91,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570