ฝรั่งเศสใต้ สุดสวย-อิตาลี เหนือ ซิงกัวเทเร่ 10 วัน
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 0 บาท
ราคา 99,900.00 บาท

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 769 ผู้ชม

 
ทะเลสาบมัคจิโอเร่ อิตาเลี่ยนริเวียร่า เฟร้นช ริเวียร่า โพรวองซ์ โมนาโค
มิลาน-ทะเลสาบมัคจิโอเร่-ล่องเรือชมหมู่เกาะโบโรเมียน-ตูริน-อาวิยอง-โพรวองซ์-มาร์กเซยย์-เซ็นต์พอล เดอวองซ์-นีซ-แอซ-คานส์-โมนาโค-มอนติคาร์โล ริเวียร่าสุดหรูหรา-อิตาเลี่ยนริเวียร่า-เจนัว-ชอปปิ้งเอ้าท์เลต-ทะเลสาบโคโม่
  • เดินทางบินตรงเข้ายุโรปด้วยเครื่องการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออคิด พลัส
  • เที่ยวเส้นทางแปลกใหม่ มัคจิโอเร่ ซิงกัว เทเร่ มรดกโลก เมืองที่ไฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
  • ตื่นมาทุกเช้าพบกับเมืองสวย เมืองแปลก ที่จะทำให้ทานมีความสุข รื่นรมย์ ในการเดินทางครั้งนี้
  • สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง โรงงานผลิตน้ำหอมฝรั่งเศส/ เดินพรมแดง สถานที่จัดงานภาพยนตร์ เมืองคานส์
  • เที่ยวหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านน้อย เช่น เมืองแอซ / หมู่บ้านศิลปิน เซ็นต์พอล เดอวองซ์
  • ชอปปิ้งสุดมันส์ ในแหล่งแบรนด์เนม เช่น มอนติคาร์โล นีซ และ ชอปปิ้งเอ้าท์เลต ที่ลดราคา 30-70 %
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ฝรั่งเศส และอิตาเลี่ยน ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติ อร่อย
  • เที่ยวเส้นทาง ที่การันตี ความสวยงาม คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ ในราคาสุดคุ้ม
กำหนดการเดินทาง :  
30 ต.ค.-8 พ.ย.63
10-19 พ.ย.63
2-11 ธ.ค.63
อัตราค่าบริการ 
  พักห้องคู่  ท่านละ    99,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม   16,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี    91,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570