สเปนใต้โปรตุเกส มรดกโลก บาเซโลน่า 10 วัน
จาก 89,900.00 บาท ลดทันที 7000 บาท
ราคา 82,900.00 บาท

30 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 95 ผู้ชม

 
ลิสบอน-เคป เดอ รอคคา- ซินตร้า มรดกโลก- แอนดาลูเซีย- เซบีญ่า-สแปนิช สแควร์- มหาวิหาร เซบีญ่า มรดกโลก-กรานาด้า-วังอัลฮัมบรา มรดกโลก-ระบำฟลามิงโก้-คอร์โดบ้า มรดกโลก-สุเหร่าแห่งคอร์โดบา-ถนนสายดอกไม้-โทเลโด้ มรดกโลกมหาวิหาร-ข้าวผัดสเปน-แมดริด-น้ำพุเนปจูน-พลาซ่า มายอร์-พระราชวังหลวง-ปัวร์ต้า เดล โซล-ซาราโกซ่า-บาร์เซโลน่า-ช้อปปิ้ง El Corte Ingles คืนภาษีสูงสุดในยุโรป
 
  • เดินทางโดยบินเข้าโปรตุเกส แล้วบินกลับที่บาร์เซโลน่า ไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่สียเวลา
  • เดินทางถึงโปรตุเกส ตอนเช้า ไม่เสียเวลา ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
  • เที่ยวเมืองมรดกโลกของสเปน 4 แห่ง คือ อัลฮัมบรา กรานาด้า, วิหารแห่งเซบีญ่า, เคอร์โดบ้า , โทเลโด้
  • เที่ยวมรดกโลกของโปรตุเกส 2 แห่ง คือ เมืองซินตร้า และ หอคอยเบทเลม
  • เที่ยวเมืองทางตอนใต้ในแคว้นแอนดาลูเซีย ซึ่งได้ชื่อว่ามีศิลปะและวัฒนธรรมสวยงามที่สุดในสเปน ครบทุกเมือง คือ เซบีญ่า กรานาด้า และคอร์โดบ้า
  • ชมโชว์ การแสดงฟลามิงโก้ เอกลักษณ์ และมรดกโลกทางวัฒนธรรมสเปน
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่นข้าวผัดสเปน,แฮมมอน
  • ช้อปปิ้งสุดมันใน ห้าง ElCorte Ingles (แอลคอท แองลิส) ที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ที่ได้รับส่วนลดพิเศษมาก ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมคืนภาษีอีก 12-18 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุดในยุโรป ( สินค้าแบรนด์สเปนและแบรนด์ชั้นนำ เช่น Loewe, Prada, Gucci, Louis Vuitton ฯลฯ ราคาที่สเปนจะถูกว่าไทยประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมส่วนลด และภาษีแล้ว ราคาจึงถูกกว่าถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์
กำหนดการเดินทาง :
17-26 ก.ย.62
5-14 พ.ย.62
อัตราค่าบริการ
โปรโมชั่น...    82,900.-
  พักห้องคู่  ท่านละ  89,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  86,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570