สเปนเหนือ บาสก์คันทรี่ โปรตุเกส 10 วัน
จาก 89,900.00 บาท ลดทันที 7000 บาท
ราคา 82,900.00 บาท

30 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 83 ผู้ชม

Green & Relaxing of North Spain
ซาน เซบาสเตียน สแปนนิช ริเวียร่า-รีโอฮ่า-ซานตันเดอร์-บิลเบา-โอเบียโด้-อาเนส-ฮิฮอง-ซานติอาโก้ เดอ คอมโพสเตลล่า-โบสถ์เซ็นต์ เจมส์-ลูโก้ เมืองโรมัน-ปอร์โต้ โปรตุเกส-เซโกเบีย-อควาดัค-หมูหันสเปน-แมดริด-พลาซาร์ มายอร์น้ำพุเนปจูน-ปัวร์ต้า เดล โซล-ช้อปปิ้ง เอ้าท์เล็ท-ช้อปปิ้ง คืนภาษีสูงสุดในยุโรป 
 
  • เส้นทางสเปนตอนเหนือ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร ที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่ากรีนสเปน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรปและอเมริกัน
  • เมืองท่องเที่ยวมีทั้งแบบธรรมชาติ ริมทะเลที่สวยงาม และเส้นทางประวัติศาสตร์ เที่ยวเมืองสวยๆ เด่นๆ ล้วนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกถึง 7 แห่ง
  • เที่ยวเมืองปอร์โต้ ทางตอนเหนือโปรตุเกส ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด และเป็นเมืองมรดกโลก ของโปรตุเกส
  • สัมผัสวัฒนธรรมแท้จริงของชาวสเปน เช่น พินโช่ , ไซเดอร์บาร์ เป็นต้น
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่นหมูหันสเปน แฮมมอน ข้าวผัดสเปน มีรายการท่องเที่ยว ชิมไวนน์ ชมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ครบทุกประการ
  • ช้อปปิ้งสุดมันใน ห้าง ElCorte Ingles (แอลคอท แองลิส) ที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ที่ได้รับส่วนลดพิเศษมาก ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมคืนภาษีอีก 12-18 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุดในยุโรป ( สินค้าแบรนด์สเปนและแบรนด์ชั้นนำ เช่น Loewe, Prada, Gucci, Louis Vuitton ฯลฯ ราคาที่สเปนจะถูกว่าไทยประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมส่วนลด และภาษีแล้ว ราคาจึงถูกกว่าถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์
กำหนดการเดินทาง :     
4-13 พ.ย.62

 อัตราค่าบริการ   

 โปรโมชั่น...    82,900-

  พักห้องคู่  ท่านละ  89,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  86,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570