ตุรกี เจาะลึก 8 วัน 6 คืน
จาก 48,900.00 บาท ลดทันที 4000 บาท
ราคา 44,900.00 บาท

17 กันยายน 2562

ผู้ชม 672 ผู้ชม

 
อิสตันบูล-คานัคคาเล่-ทรอย-เอฟิซุส-ปามุคคาเล่-โคนย่า-คัปปาโดเกีย
เที่ยวดินแดนสองทวีป สัมผัสอารยธรรมกรีก โรมัน ที่เมืองโบราณเอฟิซุส
ชมนครอิสตันบูล ศูนย์กลางอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิล ชื่นชมธรรมชาติแสนอัศจรรย์
ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ย์ ดินแดนมหัศจรรย์ เมืองใต้ดินคัปปาโดเจีย
อลังการงานสร้างของอารยธรรมเติร์ก พระราชวังต่างๆ และมหาสมบัติ
ล่องเรือชมวัฒนธรรมริมน้ำช่องแคบบอสฟอรัส เพลิดเพลินระบำแบลลี่ด๊านส์
กำหนดการเดินทาง : 
18-25 พ.ย.62
27 พ.ย.-4 ธ.ค.62
23-30 ธ.ค.62
 อัตราค่าบริการ  
เดินทาง 18-25 พ.ย.62 / 27 พ.ย.-4 ธ.ค.62 เหลือเพียง 44,900.- 
  พักห้องคู่  ท่านละ    48,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม     7,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี    42,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร แบบมีเงื่อนไข / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
  ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (ผู้สูงอายุ แนะนำให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม)        
 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 5 US Dollar / ลูกค้า / วัน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ท่านละ 5 US Dollar / ท่าน / วัน)
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี