บอลติค 8 วัน
จาก 79,900.00 บาท ลดทันที 10000 บาท
ราคา 69,900.00 บาท

17 กันยายน 2562

ผู้ชม 1388 ผู้ชม

 
เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย
ประเทศกลุ่มบอลติค เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  มีชื่อเสียงในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม และดนตรี มาแต่อดีต มีศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองและเก่าแก่แบบยุโรปบวกกับความน่าเกรงขามแบบสหภาพโซเวียต ชมเมืองหลวงของทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติคที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ท่านจะเพลิดเพลินกับบ้านเรือนที่สวยงาม และจับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่นในราคาย่อมเยา
 
กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงเอสโตเนียที่ชดช้อยงดงามไม่ต่างไปจากปรากหรือครุมลอฟ
กรุงริก้า เมืองหลวงลัตเวียที่ใหญ่สุดในแถบบอลติก งดงามด้วยสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว
กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงลิทัวเนีย ซึ่งมีที่ตั้งลึกเข้าไปในแผ่นดินต่างไปจากเพื่อนพ้องทั้งสองที่อยู่ติดทะเลแต่ก็งดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15
 
 
กำหนดการเดินทาง : 
8-15 ต.ค.62        
16-23 พ.ย.62

 

อัตราค่าบริการ 

  โปรโมชั่นพิเศษ!! เหลือเพียง  69,900.-

  พักห้องคู่  ท่านละ  89,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  81,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่า แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ