ยุโรปดอกไม้ 9 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย 2562
จาก 98,000.00 บาท ลดทันที 18001 บาท
ราคา 79,999.00 บาท

05 เมษายน 2562

ผู้ชม 2098 ผู้ชม

ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์

ปารีส-อัมสเตอร์ดัม-สวนเคอเคนฮอฟ-กรุงเฮก-ล่องเรืออัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-บรัสเซลส์-บรูจส์-เก้นท์-ปารีส-พระราชวังแวร์ซาย-ไอเฟล-ถนนชอปปิ้งชองเอลิเซ่-ล่องแม่น้ำแซน

  • เดินทางโดยการบินไทย บริการดี บินตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
  • สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เที่ยวเมืองสวยๆ และเมืองมรดกโลก เช่น สวนเคอเคนฮอฟแสนสวย เปิดปีละครั้ง, กรองปลาส มรดกโลก แวะเที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อย เช่น เมืองบรูจส์, เก้นท์ แสนสวยของเบลเยี่ยม เป็นต้น
  • ล่องเรือชมบ้านเรือนในอัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์นและล่องแม่น้ำแซน กรุงปารีส
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น หอยแมลงภู่อบไวนน์ขาว, เป็นต้น
  • มีรายการเที่ยวครบทั้ง ล่องเรือ เข้าพระราชวัง เที่ยวชมธรรมชาติสวยงาม ชมดอกไม้แสนสวย ชมศิลปะ วัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ครบทุกประการ
  • เที่ยวครบ สวยงาม ประทับใจ ในราคาสุดพิเศษ
กำหนดการเดินทาง :  7-15 พฤษภาคม 2562
 อัตราค่าบริการ
 โปรโมชั่นพิเศษ..จองภายใน  11 เม.ย.62 เหลือ  79,999.-
พักห้องคู่  ท่านละ    98,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   14,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี    90,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570