เชค มรดกโลกแสนสวย 10 วัน
จาก 89,900.00 บาท ลดทันที 17000 บาท
ราคา 72,900.00 บาท

27 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 17502 ผู้ชม

 

มิคูลอฟ มรดกโลก-เลดนีซ มรดกโลก-เบอร์โน มรดกโลก-โกรเมอร์รีซ มรดกโลก-โอโลมอค มรดกโลก-ลิทอมิซิล มรดกโลก-คุทน่า ฮอร่า มรดกโลก-ลิโทเมอริซ-ไซเฟ่น เมืองตุ๊กตา-เดรสเดน มรดกโลก-โลเก็ท-คาร์โลวี วารี-ปราก มรดกโลก-ปราสาทปราก-สะพานชาร์ลส์-พิลเซ่น เมืองเบียร์-เชสกี้ ครุมลอฟ มรดกโลก-เตลค์ มรดกโลก-เทรบิค-ซโนโม่-เขตไวน์โมราเวีย-ชิมไวน์

  • เดินทางโดยการบินไทย บินตรงสู่ยุโรป ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เที่ยวเมืองมรดกโลก ถึง 11 แห่ง
  • เที่ยวเมืองสปา น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของโลก คาร์โลวี่ วารี่
  • เที่ยวชมปราสาทต่างๆ ของเชค ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม
  • เที่ยวแคว้นโมราเวียที่มีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ พร้อมชิมไวน์
  • เที่ยวเมืองสวยและสถานที่มากมายหลายแห่ง คือ คุทน่า ฮอร่า, ลิทอมิซิล ,เตลค์ , เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราก
  • เที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวย และน่ารักสุดยอด เช่น คาร์โลวี วารี่, เชสกี้ คุมลอฟ, เป็นต้น
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น เป็ดโบฮีเมียน ดัมปลิง ของเชค, ชิมไวน์
  • เส้นทางแสนสวย งดงาม ประทับใจ ในราคาโปรโมชั่นสุดคุ้ม
 
อัตราค่าบริการ
 
พักห้องคู่  ท่านละ 
89,900  บาท
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
  9,500  บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี 
81,900  บาท
 
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)
 
 
กำหนดการเดินทาง :
โปรโมชั่น ...  72,900.-
16-25 ส.ค.62 27 ก.ย.-6 ต.ค. 62 
1-10 พ.ย.62 15-24 พ.ย.62
 
 
มายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570