ยุโรปดอกไม้ เบเนลักซ์ 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2562
จาก 108,900.00 บาท ลดทันที 19000 บาท
ราคา 89,900.00 บาท

15 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 1238 ผู้ชม

 แฟรงเฟิร์ต-โคโลนน์-อัมสเตอร์ดัม-สวนเคอเค่นฮอฟ-กรุงเฮก-พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ-ล่องเรืออัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านไร้ถนนกีร์ธูน แสนสวย-แอนท์เวอร์ป-อูเทรกซ์-บรัสเซล-บรูจ-เก้นท์-ลักเซมเบอร์ก-รุดเดสไชม์ แอม ไรนน์

  • เดินทางโดยการบินไทย บริการดี บินตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
  • สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เดินทางด้วยเที่ยวบินกลางวัน ถึงเยอรมันค่ำ ได้นอนพักผ่อนอย่างเต็มที่และเที่ยวอย่างสดชื่นในวันรุ่งขึ้น
  • เส้นทางเดินทางท่องเที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวได้ครบทุกส่วนของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ คือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และ ลักแซมเบอร์ก
  • เที่ยวเมืองสวยๆ และเมืองมรดกโลก เช่น มหาวิหารโคโลนน์, สวนเคอเค่นฮอฟแสนสวย เปิดปีละครั้ง, กรองปลาส มรดกโลก แวะเที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อย เช่น เมืองบรูจ, เก้นท์ แสนสวยของเบลเยี่ยม อูเทรกซ์ แอนท์เวอร์ป เป็นต้น
  • ล่องเรือชมหมู่บ้านไร้ถนนแสนสวย หมู่บ้านกีร์ธูนน์ "เวนิสแห่งเนเธอแลนด์"
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น หอยแมลงภู่อบไวนน์ขาว, เป็นต้น
  • มีรายการเที่ยวครบทั้ง ล่องเรือ เข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เที่ยวชมธรรมชาติสวยงาม ชมดอกไม้แสนสวย ชมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ครบทุกประการ
  • เที่ยวครบ สวยงาม ประทับใจ ในราคาที่สมเหตุผล
กำหนดการเดินทาง : 10-19 เมษายน 2562
 อัตราค่าบริการ
 โปรโมชั่นพิเศษ..จองภายใน  28ก.พ.62 เหลือ  89,900.-
พักห้องคู่  ท่านละ  108,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   16,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  100,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570