นอร์เวย์เจาะลึกแสนสวย 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2562
จาก 130,900.00 บาท ลดทันที 10000 บาท
ราคา 120,900.00 บาท

16 มกราคม 2562

ผู้ชม 431 ผู้ชม

นอร์เวย์เจาะลึกแสนสวย 10 วัน
ออสโล–ลิลแฮมเมอร์–โรโรส มรดกโลก–ทรอนด์เฮม–คริสเตียนซุนด์
เส้นทางสายแอตแลนติคแสนสวย–ออเลซุนด์–ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ฟยอร์ด–โลเอน-ลาวิค–เบอร์เก้น–นั่งรถไฟสายโรแมนติค–วอส–ไมดัล–ฟลอม–เกโล
 เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
 นอรเวย์ ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่สวยงามด้วยท้องทะเล ฟยอร์ด และเกาะแก่งน้อยใหญ่ ชมขุนเขาอันสวยงาม ธรรมชาติสวยบริสุทธิ์
 เที่ยวเมืองบนเส้นทางแสนสวย ที่แม้จะต้องเดินทางไกลบ้าง แต่ก็คุ้มกับเมืองที่สวยงาม เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีลักษณะยาว จึงจำเป็นต้องนั่งรถ นั่งเรือเฟอร์รี่ หรือบินสายการบินในประเทศนอร์เวย์ จากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง  เพื่อให้เดินทางได้คลอบคลุมในเวลาที่จำกัด
 สัมผัสการเดินทางหลากหลายรูปแบบทั้งสวยงามมหัศจรรย์ น่าตื่นตาตื่นใจ แบบที่ไม่เหมือนที่อืนใดในยุโรป เช่น..
         เดินทางบนเส้นทางแอตแลนติคโอเชียน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าตื่นเต้นและสวยงาม
         ล่องเรือชมความสวยงามของฟยอร์ด ที่สวยงามยิ่งใหญ่ที่สุดของนอรเวย์
         นั่งรถไฟสายโรแมนติค ตื่นตลึงกับความสวยงามของขุนเขายอดหิมะ และทิวทัศน์งดงามสองข้างทาง
 ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน  
 เส้นทาง ที่การันตีความสวยงาม คัดสรรอย่างดี เพื่อการเดินทางที่น่าประทับใจ ในราคาสุดคุ้ม

 

กำหนดการเดินทาง : 12-21 เมษายน 2562
 
อัตราค่าบริการ
 โปรโมชั่นพิเศษ..จองภายใน 31 ม.ค.62 เหลือ  120,900.-
พักห้องคู่  ท่านละ  130,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   26,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  120,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570