นอร์เวย์เจาะลึกแสนสวย 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2562
จาก 130,900.00 บาท ลดทันที 10000 บาท
ราคา 120,900.00 บาท

27 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 108 ผู้ชม

นอร์เวย์เจาะลึกแสนสวย 10 วัน
ออสโล–ลิลแฮมเมอร์–โรโรส มรดกโลก–ทรอนด์เฮม–คริสเตียนซุนด์
เส้นทางสายแอตแลนติคแสนสวย–ออเลซุนด์–ล่องเรือชมไกแรงเกอร์ฟยอร์ด–โลเอน-ลาวิค–เบอร์เก้น–นั่งรถไฟสายโรแมนติค–วอส–ไมดัล–ฟลอม–เกโล
 
เดินทางโดยการบินไทย บริการดี บินตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
 
กำหนดการเดินทาง : 12-21 เมษายน 2562
 
อัตราค่าบริการ
 โปรโมชั่นพิเศษ..จองก่อน 15 พ.ย.61 เหลือ  120,900.-
พักห้องคู่  ท่านละ  130,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   26,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  120,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570