โครเอเชีย สโลเวเนีย ออสเตรีย เยอรมัน 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2562
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 10000 บาท
ราคา 89,900.00 บาท

15 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 1031 ผู้ชม

ซาเกรบ-ลุบเบลียน่า-ถ้ำพอสทอยน่า-อุทยานแห่งชาติปลิทวิเซ่-ล่องเรือสระมรกต-ซิเบนิค โทรเกียร์-สปริท-พระราชวังดิโอคลีเธียน-ดูโบรฟนิค-ทะเลเอเดรียติค-มิวนิค-อินซ์บรูค หลังคาทองคำ-ซาลกัมเมอร์กุท-เซ็นต์วูฟกัง-ฮาลสตัด เมืองแสนสวย-เมืองเบลด 
ประเทศโครเอเชีย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวยุโรปมานาน สวยงามด้วยธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติ น้ำตกและบรรยากาศริมทะเล ประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่ยุคกรีกและโรมัน มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ และธรรมชาติสวยงามมากมาย รอให้ท่านสัมผัส
 
  • เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เดินทางถึงเยอรมันแต่เช้า ได้เที่ยวอย่างเต็มที่ 
  • เที่ยวเมืองมรดกโลกแห่ง คือ ดูโบรฟนิค, อุทยานแห่งชาติปลิทวิเซ่, ซิเบนิค, โทรเกียร์, สปริท, ฮาลสตัด
  • เที่ยวเมืองสวยและน่ารัก เช่น ทะลสาบเบลดแสนสวย ดูโบรฟนิค เซ็นต์วูฟกัง ฮาลสตัด เป็นต้น
  • ล่องเรือ ในอุทยานแห่งชาติ พลิวิเซ่ ที่น้ำใสราวสระมรกต บรรยากาศงดงาม
  • มีเวลาชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือชมตลาดพื้นเมือง
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน
  • เที่ยวเมืองบนเส้นทางสวยงาม ที่แม้จะต้องนั่งรถไกลบ้าง แต่ก็คุ้มกับเมืองที่สวยงาม เนื่องจากโครเอเชีย เป็นประเทศที่มีลักษณะยาว จึงจำเป็นต้องนั่งรถจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง เพื่อได้ความงามแต่ละเมือง
  • สุดคุ้ม สวยงามประทับใจ ในราคาโปรโมชั่น  
กำหนดการเดินทาง : 13-22 เมษายน 2562
 
อัตราค่าบริการ
โปรโมชั่นพิเศษ..จองภายใน 28ก.พ.62 เหลือ  89,900.-
พักห้องคู่  ท่านละ 
99,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
12,000  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี 
90,900  บาท
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)
 
          
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570