ฝรั่งเศสอัลซาส เยอรมัน เส้นทางโรแมนติค 9วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปสงกรานต์ 2562
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 11012 บาท
ราคา 88,888.00 บาท

15 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 861 ผู้ชม

 

แฟรงเฟิร์ต-รุดเดสไชน์ แอมไรน์-สตราสบูร์ก-เส้นทางไวน์แคว้นอัลซาส แสนสวย-กอลมา-ป่าดา-ขาหมูเยอรมัน-ไส้กรอกเยอรมัน-ทะเลสาบโบเดนเซ่-คอนสแตนท์-เกาะไมเนาว์ เกาะดอกไม้แสนสวย-เกาะลินเดาว์-ฟุซเซ่น-โบสถ์วีซ์-เส้นทางสายโรแมนติค-อูกซ์เบอร์ก-โรเธนเบอร์ก-เมืองแสนสวยนูเรมเบอร์ก-วืซเบอร์ก-นอร์ทลิงเกน-แบมเบอร์ก-ชอปปิ้งเอ้าท์เลต

เดินทางเข้าเยอรมันด้วยเที่ยวบินกลางวันถึงค่่า ได้พักผ่อนนอน ก่อนเที่ยวอย่างสดชื่นในวันรุ่งขึ้น บินตรงด้วยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออร์คิด
เส้นทางคัดสรร เมืองสุดสวย สวยแล้ว สวยอีก ที่ท่านจะประทับใจ เช่น เมืองเล็กเมืองน้อยในแคว้นอัลซาส และบาวาเรีย ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงาม
 เที่ยวมรดกโลก3 แห่ง ที่ เมืองสตราสบูร์กแบมเบอร์ก และวืซเบอร์ก
สัมผัสเมืองเล็กเมืองน้อย ในแคว้นอัลซาสของฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียง เช่น กอลมา ริบูวิลเล่ ริคเวียร์ เอกิสไฮม์ และ ไคเซอร์เบอร์ก
เที่ยวเกาะไมเนาว์แสนสวย รื่นรมย์กับสวนสวย มวลทุ่งดอกไม้ ที่กล่าวกันว่าสวยกว่าเคอเคนฮอฟในฮอลแลนด์
 สัมผัสเมืองเล็กเมืองน้อยบนเส้นทางสายโรแมนติคของเยอรมัน
ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองทั้งฝรั่งเศสอัลซาส และเยอรมันบาวาเรีย ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติ อร่อย และมีชื่อเสียงในเรื่องไวน์และเบียร์
สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองชนบทที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ เที่ยวหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านน้อย ล้วนมีชื่อเสียง
มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งในเอ้าท์เลต ที่มีสินค้าแบรนด์เนมลดราคาสูงสุด ถึง 70 %
ขากลับกลับไฟล์ทค่่า มีเวลาเที่ยวเต็มวัน เป็นทัวร์9 วันที่เที่ยวเวลาเท่ากับทัวร์10 วัน มีเวลาให้ได้รื่นรมย์ สัมผัสแต่ละเมือง ไม่เร่งรีบ เหมือนการเที่ยวหลายๆประเทศในครั้งเดียว
 
กำหนดการเดินทาง :  13-21 เมษายน 2562
 
อัตราค่าบริการ
  โปรโมชั่นพิเศษ... จองก่อน 28ก.พ.62 เหลือเพียง  88,888.-
พักห้องคู่  ท่านละ  99,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 12,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  90,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570