สวิส เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี 8 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 89,900.00 บาท ลดทันที 21012 บาท
ราคา 68,888.00 บาท

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 3369 ผู้ชม

ยุโรปแสนสวย 4 ประเทศ 8 วัน 
สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี
ซูริค - น้ำตกไรน์ – สไตน์แอมไรน์ - กรุงเบอร์น มรดกโลก – บ่อหมี
นาฬิกาดาราศาสตร์-บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ – อินเตอร์เลเค่น - ขึ้นเขาจุงเฟรา
เล่นหิมะ ถ้ำน้ำแข็ง-เส้นทางสาย
โรแมนติค-บาวาเรีย-ปราสาทนอยชวานสไตน์
สะพานมาเรีย-ชวานเกา-อินซ์บรูกก์ หลังคาทองคำ-เครื่องแก้วสวารอฟสกี้
อุทยานแห่งชาติโดโลเมตเต้-ทะเลสาบเซอร์มิโอเน่-มิลาน
  • เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอยัลออร์คิดพลัส
  • เดินทางถึงสวิสแต่เช้า ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
  • เที่ยวชมสถานที่ที่แม้จะอยู่ใน4 ประเทศ แต่ เส้นทางอยู่ใกล้พรมแดนของทั้งสี่ประเทศ จึงเดินทางไม่ไกลมาก
  • เที่ยวเมืองสวย ที่คัดสรร และน่ารักสุดยอดของสวิส หลายบรรยากาศ เช่น

  เมืองสวยมรดกโลก กรุงเบอร์น สวิตเซอร์แลนด์   

  เมืองพักผ่อนริมทะเลสาบ อินเตอร์เลคเค่น สวิตเซอร์แลนด์

  เมืองสกีรีสอร์ต ระดับโลก ในอุทยานแห่งชาติโดโลเมตเต้ มรดกโลก อิตาลี

  เที่ยวเมืองปราสาทในฝัน เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เยอรมัน

  เที่ยวเมืองเล็ก เมืองน้อย ที่มีชื่อเสียง เช่นอินซ์บรูกก์ ออสเตรีย  

  • นั่งรถไฟเส้นทางแสนสวย ขึ้นชมยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลก เล่นหิมะ ถ้ำน้ำแข็ง
  • มีเวลาชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือชมตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบบต่างๆอย่างจุใจ
  • ทำราคาทัวร์ให้สัมผัสได้ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสัมผัสเส้นทางสวยงามประทับใจ
 
กำหนดการเดินทาง :  4-11 ธ.ค.61
อัตราค่าบริการ
 โปรโมชั่นพิเศษ.. เพียง    68,888.-
พักห้องคู่  ท่านละ 
89,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
  9,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี 
82,900  บาท
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)
 
          
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570