สวิตเซอร์แลนด์แสนสวย ประทับใจ 8 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย 2562
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 18000 บาท
ราคา 81,900.00 บาท

15 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 5578 ผู้ชม

 
 
ซูริค-น้ำตกไรน์-สไตน์แอมไรน์-กรุงเบอร์น มรดกโลก-บ่อหมี-นาฬิกาดาราศาสตร์-บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์-อินเตอร์ลาเค่น-ยอดเขาชิลทอร์น สถานที่ถ่ายทำเจมสบอร์น 007-จุดชมยอดเขาจุงเฟลาวน์-เล่นหิมะ-มูเรน-เจนีวา-โลซานน์-มหาวิทยาลัยโลซานน์เก่า-ศาลาไทย-บ้านเลขที่16ถนนทิชโซ่ ที่ประทับราชสกุลมหิดล-เวเว่-มองเทรอร์-เลค เลอมังค์-ทาสค์-เซอร์แมท-นั่งรถไฟขึ้นกรอเนอร์เกรตชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น -รถไฟบนเส้นทางสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส แสนสวย - อันเดอร์แมท-ช้อปปิ้งฟอกซ์ทาวน์เอ้าท์เลต-ทะเลสาบโคโม่
  • เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัส
  • เดินทางถึงสวิสแต่เช้า ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
  • เที่ยวชมสถานที่ประวัติศาสตร์ รัชกาลที่9 และราชสกุลมหิดล ที่เสด็จประทับอยู่ที่โลซานน์
  • เที่ยวเมืองสวย และน่ารักสุดยอดของสวิส หลายบรรยากาศ เช่น เมืองสวยริมทะเลสาบ เจนีวา โลซานน์ ... เมืองพักผ่อน ริเวียร่า เวเว่ มองเทรอร์ ลูกาโน่เมืองสกีรีสอร์ต ระดับโลก ที่ได้ชื่อว่าอากาศดีที่สุดของโลก เซอร์แมท ขึ้นกรอเนอร์เกรตชมแมทเทอร์ฮอร์น...เที่ยวเมืองหลวงสวิส กรุงเบอร์นเที่ยวเมืองเล็ก เมืองน้อย  สไตล์แอมไรน์ โคโม่
  • นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์เอ็กซเพรส เส้นทางสุดสวยของโลก
  • นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ขึ้นยอดเขาชิลทอร์น สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมสบอร์น 007 เล่นหิมะ
  • มีเวลาชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือชมตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อนาฬิกาแบบต่างๆอย่างจุใจ
  • ช้อปปิ้งอย่างจุใจในช้อปปิ้งเอ้าท์เลต
  • ทำราคาทัวร์ให้สัมผัสได้ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาศสัมผัสเส้นทางสวยงามประทับใจ
กำหนดการเดินทาง :
24-31 มี.ค.62 12-19 พ.ค.62
อัตราค่าบริการ
จองภายใน 28 ก.พ.62 เหลือ   81,900.-
พักห้องคู่  ท่านละ   99,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  12,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี   90,900  บาท
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)  
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน )
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570