อิตาลีรวมสุดสวย มรดกโลก ทัสคานี่ 10 วัน
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 16000 บาท
ราคา 83,900.00 บาท

27 กันยายน 2562

ผู้ชม 16652 ผู้ชม

อิตาลีรวมสุดสวย มรดกโลก ทัสคานี่ 10 วัน

อุทยานแห่งชาติโดโลเมตเต้ ซิงกัวเทเร่ ซานมาริโน่ ทัสคานี่-มิลาน-เจนัว-ซานต้า มาการิต้า-ล่องเรือพอร์โตฟิโน่-นั่งรถไฟชมอุทยานแห่งชาติ ซิงกัว เทเร่-ลา สเปเซีย-ลุคก้า-ฟลอเรนซ์-เซียน่า-ซาน จีมิญญาโน่-มอนเตปูลเชียโน่-เปรูเเจีย-ชิมไวน์คเคียนติ-รัฐอิสระซานมาริโน่-โบโลญญ่า-อุทยานแห่งชาติโดโลเมตเต้-บอสซาโน่ เดล กรับป้า-ทะเลสาบกาด้า-เซอร์มิโอเน่-แบร์กาโม่
  • บินตรงเข้ามิลานด้วยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ รอแยล ออคิด พลัส
  • เที่ยวเส้นทางสวยงาม แปลกใหม่ เซอร์มิโอเน่ โดโลเมตเต้ พอร์โตฟิโน่ ทัสคานี่ เมืองที่ไฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
  • เที่ยวเมืองมรดกโลก ของอิตาลี เช่น อุทยานแห่งชาติซิงกัวเทเร่, เซียน่า, ซาน จีมิญญาโน่, แบร์กาโม่
  • สัมผัสศิลปะ วัฒนธรรมพื้นเมือง เที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยแสนสวย คลาสสิค เช่น ลุคก้า มอนเตปูลเชียโน่ เปรูเจีย
  • ชิมไวน์ที่มีชื่อเสียงของทัสคานี่ ไวน์เคียนติ
  • ในเมืองฟลอเรนซ์ ให้ท่านได้มีช่วงเวลาอิสระในการเลือกเที่ยวในแบบที่ท่านชื่นชอบ เช่นเข้าชมพิพิทธภัณฑ์ศิลปะ โบสถ์ต่างๆ ที่เป็นศิลปะแบบเรเนสซองส์ หรือเลือกที่จะเพลิดเพลินการการช้อปปิ้งในแหล่งแบรนด์เนมชั้นนำ
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง อิตาเลี่ยน ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติ อร่อยล้ำ
  • เที่ยวเส้นทาง ที่การันตี ความสวยงาม คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ ในราคาสุดคุ้ม
เดินทาง :
25 ก.ย.-4 ต.ค.62
16-25 ต.ค.62
23 ต.ค.-1 พ.ย.62
30 ต.ค.-8 พ.ย.62
6-15 พ.ย.62
 
อัตราค่าบริการ
 โปรโมชั่น    83,900.-
 
พักห้องคู่  ท่านละ 
  99,900  บาท
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
  16,500  บาท 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี 
  91,900  บาท
 
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)
 
          
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 023910050

0863081013  

0959596785

0863691424

0863352503

0863691242

0961105570

0891117158