ฝรั่งเศส บอร์โด ลุ่มแม่น้ำลัวร์  9 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 94,900.00 บาท ลดทันที 12000 บาท
ราคา 82,900.00 บาท

19 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 9691 ผู้ชม

 
ออร์เลอ็อง-โจน ออฟ อาร์ค-ลิโมช-รอคามาดูร์-บอร์โด มรดกโลก-แซ็งเตมีลียง-เที่ยวชาร์โต ชิมไวน์บอร์โด- ลุ่มแม่น้ำลัวร์-ปราสาทเชอน็องโซว์-อองบัวส์-ตูร์-มองต์แซงต์มิเชล-รูอ็อง-ปารีส-ชอปปิ้งเอ้าท์เล็ต
  • เดินทางบินตรงสู่ปารีสด้วยเครื่องการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออคิด พลัส
  • เที่ยวเส้นทางแปลกใหม่ แคว้นนอร์มังดี ลุ่มแม่น้ำลัวร์ และบอร์โด เมืองที่ไฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
  • สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง แบบฝรั่งเศสแท้ ในเมืองต่างๆ เช่น การดื่มไวน์ของบอร์โด และลุ่มแม่น้ำลัวร์
  • เที่ยวเมืองแปลก ที่ปกติเดินทางไปเที่ยวเองยาก เช่น รอคามาดูร์ มองต์แซงต์มิเชล
  • ชอปปิ้งแบรนด์เนมฝรั่งเศสอย่างสะดวกสบาย มีเวลารื่นรมย์ แบบชาวฝรั่งเศส ในเมืองที่ไม่ต้องเบียดเสียดกับนักท่องเที่ยวอื่นๆ และเพลิดเพลินชอปปิ้งในเอ้าท์เล็ต
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติอร่อย
  • เที่ยว สัมผัสเมืองมรดกโลกอย่างบอร์โด ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการผลิตไวน์อันดันหนึ่งของโลก ได้ชิมไวน์จากแห่งผลิต ชมชาร์โต้ที่มีชื่อเสียง
  • เที่ยวเส้นทาง ที่การันตี ความสวยงาม คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ ในราคาสุดคุ้ม
กำหนดการเดินทาง : 
 
28 ก.ย.-6 ต.ค.61
9-17 พ.ย.61
24 พ.ย.-2 ธ.ค.61
 
อัตราค่าบริการ
     โปรโมชั่นพิเศษ เหลือเพียง  82,900.-
  พักห้องคู่  ท่านละ  94,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 14,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  86,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570