เยอรมัน สวิส ออสเตรีย 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 94,900.00 บาท ลดทันที 14000 บาท
ราคา 80,900.00 บาท

01 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 9226 ผู้ชม

 

มิวนิค-มาเรียนพลัส-นิมเฟนเบอร์ก-ซิตี้ฮอลล์-ตลาดสินค้าเกษตร-ปราสาทนอยชวานสไตน์
สะพานมาเรีย-โอเบอร์รามาเกา-โบสถ์วีซ มรดกโลก-ฟุซเซ่น-ลินเดาว์-ทะเลสาบคอนสแตนท์
มีสเบอร์ก-ทิทีเซ่-ป่าดำ-นาฬิกากุ๊กกู-กรุงเบอร์น มรดกโลก-อินเตอร์เลคเค่น-นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟราว์
เล่นหิมะ-ถ้ำน้ำแข็ง-เซ็นต์กัลเลน-อัพเพนเซลล์-วาดูซ-อินซบรูกก์-หลังคาทองคำ -เซ็นต์วูฟกัง
ฮาลสตัด มรดกโลก-ซาลสเบอร์ก-สวนมิราเบล-เส้นทางสายโรแมนติค
  • เดินทางเข้าเยอรมัน บินตรงด้วยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออร์คิด พลัส
  • เส้นทางสวยงาม ที่คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ สำหรับท่าน ในราคาพิเศษ สุดคุ้ม ที่หาไม่ได้อีกแล้วสำหรับทัวร์ 10 วัน
กำหนดการเดินทาง 4-13 ธ.ค.61
 
อัตราค่าบริการ
 โปรโมชั่นพิเศษ !! เหลือเพียง    80,900.-
พักห้องคู่  ท่านละ 
94,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
12,000  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี 
86,900  บาท
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)
 
          
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570