โรมาเนีย บัลกาเรีย 9 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 19000 บาท
ราคา 80,900.00 บาท

27 มีนาคม 2018

ผู้ชม 2610 ผู้ชม

ชมเทศกาลกุหลาบ (Rose Festival)

บูคาเรสต์-โคเซีย-ซีบิว-ซิกิสวารา-บราซอฟ-โบสถ์ดำ-บราน-ปราสาทแดร็กคูล่า-ซินายา-ปราสาทเพเลส-เวลิโก้ ทาร์โนโว-คาซานลัค หุบเขาแห่งกุหลาบ-ชิฟก้า-พลอฟดิฟ-โซเฟีย-โบสถ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้-สำนักสงฆ์ อาราม ไรร่า มรดกโลก
  • เดินทางโดยการการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินพันธมิตรในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่สะสมไมล์ ร่วมกับการบินไทยรอยัลออร์คิดพลัส
  • เดินทางถึงบูคาเรส แต่เช้า ขากลับ ไฟล์ทค่ำ ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
  • เที่ยวมรดกโลกของโรมาเนีย คือ เมืองชิกีสวาร่า และมรดกโลกของบัลกาเรีย คือ โบราณสถานทราเจียน
  • เที่ยวชมเมืองต่างๆในโรมาเนีย ที่ได้อิทธิพลวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมจากเยอรมัน และเมืองเก่าแก่ที่เป็นต้นกำเนิดของแดรกคูล่า
  • เที่ยวชมเมืองต่างๆ ในบัลกาเรีย ที่มีอารยะธรรมเก่าแก่ คือ อารยะธรรม ทราเจียน ในเมืองคาซันลัค และอารยะธรรม โรมัน ในเมืองพลอฟดีฟ
  • เที่ยว สำนักสงฆ์ไรร่า มรดกโลก
  • เที่ยวครบทุกรูปแบบ ทั้งเข้าชมพระราชวังเพเลส ที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อ เที่ยวบ้านแดรกคูล่า เรื่องราวที่น่าตื่นเต้น เที่ยวเมืองอารยะธรรม 3 พันปี เที่ยวแหล่งปลูกกุหลาบผลิตน้ำมันกุหลาบที่ดี
  • เดินทางตรงกับช่วงเทศกาลกุหลาบ ชมขบวนพาเหรดเทศกาลกุหลาบพร้อมที่นั่งชม
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น ภัตตาคารแดรกคูล่า ไวน์โรมาเนีย โยเกิร์ตบัลกาเรีย อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์
  • เที่ยวครบ สวยงาม ประทับใจ ในราคาที่สมเหตุผล สัมผัสได้

 กำหนดการเดินทาง : 29 พ.ค.- 06 มิ.ย.61

  อัตราค่าบริการ เหลือเพียง  80,900.-
  พักห้องคู่  ท่านละ  99,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม   8,900  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  90,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าวีซ่า แบบคณะท่องเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม ท่านละ1 ใบ (น้ำหนักใบละ 20กก.)
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570