เจาะลึกออสเตรีย 8 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 69,900.00 บาท ลดทันที 11012 บาท
ราคา 58,888.00 บาท

03 ตุลาคม 2017

ผู้ชม 3286 ผู้ชม

 

เที่ยวกรุงเวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรูนน์-เบ ลวาแดร์-ถนนวงแหวน-โบสถ์เซ้นต์สเตฟาน-ชอปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์-ถนนสายโรแมนติค ออสเตรีย-เมลค์-เครม-ซาลสเบอร์ก-เหมืองเกลือ บ้านโมซาร์ท-อินซบรูกก์-หลังคาทองคำ-เครื่องแก้วสวาลอฟสกี้-เซ็นต์วูฟกัง เมืองริมทะเลสาบแสนสวย-เมืองกราซ มรดกโลก-ชอปปิ้งเอ้าเลต-กรินซิ่ง

  • เดินทางแสนสะดวกสบายบินตรงด้วยเครื่องบินการบินไทย สะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เที่ยวเมืองสวยและสถานที่มรดกโลกออสเตรีย 4 แห่ง คือ เวียนนา, พระราชวังเชิร์นบรูนน์, ฮาลสตัด ,กราซ
  • เที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวย และน่ารักสุดยอด เช่น เซ็นต์วูฟกัง , ฮาลสตัด , กราซ เป็นต้น
  • ทานอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์พื้นเมือง แกล้มไวนน์ ที่ กรินซิ่ง
  • มีกิจกรรมต่างๆ เช่น สนุกสนานกับการเที่ยวเหมืองเกลือ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูป ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น ซุปแพนเค้ก , ชนิซเซ่ล, แอปเปิ้ล สตรูเดิ้ล , ชัคเกอร์เค้ก
  • ชอปปิ้งอย่างจุใจในชอปปิ้งเอ้าเลต และย่านชอปปิ้งในเมืองต่างๆ
  • เส้นทางแสนสวย สวยงาม ประทับใจ ในราคาโปรโมชั่น บินไทย ช่วยบินไทย
 
กำหนดการเดินทาง : 
   17-24 พ.ย.60 26 พ.ย.-3 ธ.ค.60

  HOT Price !! จองก่อน 15 ต.ค. เหลือเพียง  58,888.-

อัตราค่าบริการ :  
พักห้องคู่  ท่านละ  69,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   9,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11  ปี  69,900  บาท
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570