สาธารณรัฐเชค มรดกโลกแสนสวย 8 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 69,900.00 บาท ลดทันที 7000 บาท
ราคา 62,900.00 บาท

03 ตุลาคม 2017

ผู้ชม 4208 ผู้ชม

 
 
มิวนิค-รีเกนสเบอร์ก มรดกโลก-มาเรียนสกี้ ลาสเน่-คาร์โลวี วารี่-คุทน่า ฮอร่า มรดกโลก –ลิทอมมิส-เบอร์โน-เขตไวนน์โมราเวีย-ชิมไวน์โมราเวีย-มิโคลอฟ มรดกโลก-เตลค์ มรดกโลก-เชสกี้ ครุมลอฟ มรดกโลก-ปราก มรดกโลก-ปราสาทปราก-สะพานชาร์ลส์-พัสเสาว์-ชอปปิ้งเอ้าเลต-อูซเบอร์ก
 
  • เดินทางโดยการบินไทย บินตรง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เที่ยวเมืองสวยและสถานที่มรดกโลก คือ รีเกนสเบอร์ก, เตลค์, เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราก,มิโคลอฟ,คุทน่าฮอร่า
  • เที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวย และน่ารักสุดยอด เช่น คาโรวี่ วารี่, เชสกี้ คุมลอฟ,เตลค์,  เป็นต้น
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น เป็ดโบฮีเมียน,ดัมปลิ่ง,ชิมไวนน์,เบียร์
  • ชอปปิ้งอย่างจุใจในชอปปิ้งเอ้าเลต และย่านชอปปิ้งในเมืองต่างๆ
  • เส้นทางแสนสวย สวยงาม ประทับใจ ในราคาโปรโมชั่น บินไทย ช่วยบินไทย 8 วัน จองด่วน !!!
 
กำหนดการเดินทาง : 14-21 พ.ย.60
 

Promotion 62,900.-

อัตราค่าบริการ :

 
พักห้องคู่  ท่านละ  69,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   9,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  67,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570