แกรนด์ไอซ์แลนด์ 11 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ไอซ์แลนด์
ราคา 219,900.00 บาท

23 กรกฎาคม 2017

ผู้ชม 1324 ผู้ชม

 
เรคยาวิค-เรคฮอลท์-อาคูเรยรี่-ล่องเรือชมปลาวาฬ-ทะเลสาบมิวัลท์-บ่อโคลนเดือด-น้ำตกลาวา-ฮูซาวิค-เดตตีฟอสบรีดาลสวิค-โจคุนซาร์ลอน-ชมธารน้ำแข็งวัตนาโจคุน-สคัฟทาเฟล-วิค-ทะเลสาบมิวัทน์-น้ำตกก็อดด้าฟอสส์-บ่อโคลนเดือด-Pseudo Crater-นกพัฟฟิน นกทะเล-หาดทรายดำ-หน้าผาจุดชมวิว -น้ำตกสโคคาฟอส์ส-น้ำตกซลย่าแลนด์สฟอส์ส เซลฟอส-เส้นทางวงแหวนทองคำ-อุทยานแห่งชาติมรดกโลกชิงเควลลีร์-แช่น้ำแร่บลูลากูน-โคเปนเฮเกน-เงือกน้อย–น้ำพุเกฟฟอน-พระราชวังหลวง-ชอปปิ้งถนนสโตรเกท
 
กำหนดการเดินทาง  24 พ.ย.- 4 ธ.ค.60
 
อัตราค่าบริการ
  พักห้องคู่ท่านละ  219,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม   28,500  บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี 211,900  บาท
  (พักรวมกับผู้ใหญ่ รวม 3 คน)  
       
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบท่องเที่ยว
- ค่าอาหาร ที่พัก นําเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นําเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ นอกเหนือจากนี้ อยู่ในความดูแลของท่าน
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ
500,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนำให้ซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร / ลูกค้า / วัน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ (เฉลี่ย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน)
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ