แคนาดาตะวันตก ใบไม้แดง แสนสวย 9 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์แคนาดา
ราคา 135,900.00 บาท

23 กรกฎาคม 2017

ผู้ชม 1142 ผู้ชม

 
แวนคูเวอร์-วิคตอเรีย-สวนบูทชาร์ด-วิสเลอร์-แคมลูปส์-เรเวลสโตก โคลัมเบีย ไอซ์ฟิ ลล์-บานฟ์-ซัลเฟอร์-ทะเลสาบหลุยส์-เวอร์นอน-เควโลน่า
 
  • เที่ยวชมเมืองวิคตอเรีย "เมืองแห่งสวน" ที่มีอากาศดีตลอดทั้งปี และขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย
  • ชมสวนบูทชาร์ด สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
  • เมืองวิสเลอร์ เมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ต อันดับหนึ่งของทวีปอเมริกาเหนือ
  • แคมลูปส์ เมืองที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทะเลสาบ ป่าไม้สน และภูเขา
  • ลานน้ำแข็งโคลัมเบียไอซ์ฟิลด์ สัมผัสกับธารน้าแข็งอายุหลายล้านปีขนาดใหญ่ นั่งรถสโนว์โค้ชลัดเลาะไปตามธารน้ำแข็ง
  • เมืองแสนสวย บานฟ์ เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ในหุบเขาโบว์ริเวอร์วัลเล่ย์อันสวยงาม นั่งกระเช้าลอยฟ้า ทันสมัย สู่ยอดเขาซัลเฟอร์
  • ชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ที่มีน้ำสีเขียวสดใสราวมรกต
  • เควโลน่า เมืองริมทะเลสาบ แหล่งผลิตไวนน์ที่มีชื่อเสียง

กำหนดการเดินทาง :   1-9 ต.ค.60
 
อัตราค่าบริการ 
  พักห้องคู่  ท่านละ  135,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม   30,500  บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  127,900  บาท
  (พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)  
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าวีซ่า แบบท่องเที่ยว
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ (เฉลี่ย ท่านละ 3 CAD / ท่าน / วัน)
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 46 กก.(23 กก.ต่อ กระเป๋ าเดินทาง 1ใบ) หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี