สเปนใต้โปรตุเกส มรดกโลก บาเซโลน่า 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 82,900.00 บาท ลดทันที 14012 บาท
ราคา 68,888.00 บาท

03 ตุลาคม 2017

ผู้ชม 1662 ผู้ชม

 
ลิสบอน-เคปเดอ รอคค้า-ซินตร้า มรดกโลก-แอนดาลูเซีย-เซวิลญ่า-สเปนนิชสแควร์ มหาวิหาร เซวิลญ่า มรดกโลก-กรานาด้า-วังอัลฮัมบรา มรดกโลก-ระบำฟลามิงโก้ คอร์โดบ้า-สุเหร่าแห่งคอร์โดบา-ถนนสายดอกไม้-โทเลโด้ มรดกโลก-มหาวิหาร-ข้าวผัดสเปน-หมูหันสเปน-แมดริด-น้ำพุเนปจูน-พลาซ่ามายอร์-พระราชวังหลวง ปวรต้าเดอโซล-ซาราโกซ่า-บาเซโลน่า- ชอปปิ้ง ElCorte Ingles คืนภาษีสูงสุดในยุโรป
 
  • เดินทางโดยการการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินพันธมิตรในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่สะสมไมล์ร่วมกับการบินไทยรอยัลออร์คิดพลัส
  • เดินทางโดยบินเข้าโปรตุเกส แล้วบินกลับที่บาร์เซโลน่า ไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่เสียเวลา
  • เดินทางถึงโปรตุเกส แต่เช้า ไม่เสียเวลา ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
  • เที่ยวเมืองมรดกโลกของสเปน 4 แห่ง คือ อัลฮัมบรา เมืองกรานาด้า, วิหารแห่งเซวิลญ่า, เมืองคอร์โดบ้า, เมืองโทเลโด้
  • เที่ยวมรดกโลกของโปรตุเกส 2 แห่ง คือ เมืองซินตร้า และ หอคอยเบทเลม
  • เที่ยวเมืองทางตอนใต้ในแคว้นแอนดาลูเซีย ซึ่งได้ชื่อว่ามีศิลปะและวัฒนธรรมสวยงามที่สุดในสเปนครบทุกเมือง คือ เซวิลญ่า กรานาด้า และคอร์โดบ้า
  • ชมโชว์ การแสดงฟลามิงโก้ เอกลักษณ์ และมรดกโลกทางวัฒนธรรมสเปน
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น ข้าวผัดสเปน ,หมูหันสเปน ,แฮมมอน
  • ชอปปิ้งสุดมัน ใน ห้าง ElCorte Ingles (แอลคอท แองลิส) ที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ที่ได้รับส่วนลดพิเศษมากถึง 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมคืนภาษีอีก 12-18 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุดในยุโรป ( สินค้าแบรนด์สเปน และแบรนด์ชั้นน า เช่น Loewe, Prada, Gucci, Louis Vuitton ฯลฯ ราคาที่สเปนจะถูกว่าไทยประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อรวมส่วนลด และภาษีแล้ว ราคาจึงถูกกว่าถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์
 
กำหนดการเดินทาง : 6-15 พ.ย.60
 
อัตราค่าบริการ   Promotion จองก่อน 15 ต.ค.เหลือ 68,888.-
  พักห้องคู่  ท่านละ  82,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  74,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570