สเปนเหนือ บาสก์คันทรี่ โปรตุเกส 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 89,900.00 บาท ลดทันที 17000 บาท
ราคา 72,900.00 บาท

23 กันยายน 2017

ผู้ชม 1167 ผู้ชม

 
Green & Relaxing of North Spain
ซาน เซบาสเตียน สเปนนิช ริเวียร่า-รีโอฮ่า-เซ็นต์เทนเดอร์-วิตอเรีย-บิลเบาว์-โอเวียโด้-อาเนส-ฮิฮอง-ปอร์โต้ โปรตุเกส-ซาน เอดิโก้ เดล คอมโพสเตสล่า-อาวิย่า โบสถ์เซ็นต์เจมส์-ลูโก้ เมืองโรมัน-ปอร์โต้-แมดริด-น้ำพุเนปจูน-พลาซาร์มายอร์ ปวรต้าเดอ โซล-พิพิธภัณฑ์ปราโด้-ชอปปิ้งElCorte คืนภาษีสูงสุดในยุโรป
 
  • เดินทางโดยการการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินพันธมิตรในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่สะสมไมล์ ร่วมกับการบินไทยรอยัลออร์คิดพลัส
  • เส้นทางสเปนตอนเหนือ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติสวยงาม และอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหาร ที่มีชื่อเสียง จึงได้ชื่อว่ากรีนสเปน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรปและอเมริกัน
  • เมืองท่องเที่ยวมีทั้งแบบธรรมชาติ ริมทะเลที่สวยงาม และเส้นทางประวัติศาสตร์ เที่ยวเมืองสวยๆ เด่นๆ ล้วนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกถึง 7 แห่ง
  • เที่ยวเมืองปอร์โต้ ทางตอนเหนือโปรตุเกส ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด และเป็นเมืองมรดกโลก ของโปรตุเกส
  • สัมผัสวัฒนธรรมแท้จริงของชาวสเปน เช่น พินโช่ , ไซเดอร์บาร์เป็นต้น
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน
  • มีรายการท่องเที่ยว ชิมไวนน์ ชมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ครบทุกประการ
  • ชอปปิ้งสุดมันใน ห้าง ElCorte Ingles (แอลคอท แองลิส) ที่ใหญ่ที่สุดในสเปน ที่ได้รับส่วนลดพิเศษ ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ พร้อมคืนภาษีอีก 12-18 เปอร์เซ็นต์ มากที่สุดในยุโรป (สินค้าแบรนด์สเปน เช่น Loewe, Prada, Gucci, Louis Vuitton ฯลฯ ราคาที่สเปนจะถูกว่าไทยประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ รวมส่วนลด และภาษีแล้ว ราคาจึงถูกกว่าถึง 30-40 เปอร์เซ็นต์
 
กำหนดการเดินทาง : 4-13 ธ.ค.60
 
 
อัตราค่าบริการ     Promotion 72,900.-
  พักห้องคู่  ท่านละ  89,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  81,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570