บอลติค 7 วัน 5 คืน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 79,900.00 บาท ลดทันที 10000 บาท
ราคา 69,900.00 บาท

13 กันยายน 2561

ผู้ชม 6085 ผู้ชม

 
เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย
ประเทศกลุ่มบอลติค เอสโตเนีย ลัตเวียและลิธทัวเนีย ประเทศสมาชิกน้องใหม่ในสหภาพยุโรป เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม ด้านดนตรีและเสียงเพลงมาแต่อดีตมีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างรัสเซียและยุโรป เที่ยวชมเมืองหลวงของทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติคที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ท่านจะเพลิดเพลินกับบ้านเรือนที่สวยงาม และจับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่น เช่น อำพัน ผ้าลินิน งานหัตถกรรมในราคาย่อมเยา
 
กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงเอสโตเนียที่ชดช้อยงดงามไม่ต่างไปจากปรากหรือครุมลอฟ
กรุงริก้า เมืองหลวงลัตเวียที่ใหญ่สุดในแถบบอลติก งดงามด้วยสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว
กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงลิทัวเนีย ซึ่งมีที่ตั้งลึกเข้าไปในแผ่นดินต่างไปจากเพื่อนพ้องทั้งสองที่อยู่ติดทะเลแต่ก็งดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15
 
 
กำหนดการเดินทาง : 
25-31 ต.ค.61  
 

อัตราค่าบริการ

  จองภายใน 30 ก.ย.61 เหลือเพียง  69,900.-

  พักห้องคู่  ท่านละ  79,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  72,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่า แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ