รัสเซีย 7 วัน 5 คืน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 79,900.00 บาท ลดทันที 11012 บาท
ราคา 68,888.00 บาท

17 ตุลาคม 2017

ผู้ชม 4434 ผู้ชม

 
มอสโคว์-เซ็นต์ปี เตอร์สเบอร์ก-ซากอส
พระราชวังเครมลิน-อมารี่ แชมเบอร์ พิพิธภัณฑ์ มหาสมบัติพระเจ้าซาร์-เซ็นต์บาซิล-เรดสแควร์-โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์-เลนินฮิลล์-ละครสัตว์รัสเซีย-ถนนอาราบัท-ซากอส-นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์-ตุ๊กตาแม่ลูกดก-เลนินกราด-วังปีเตอร์ฮอฟ-เฮอร์มิเทจ มิวเซียม-โบสถ์เซ็นต์ไอแซค-ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล-ชมโชว์พื้นเมืองในพระราชวัง ชิมคาเวียร์ วอดก้า-วังแคทเทอร์รีน-ห้องอําพัน-โบสถ์หยดเลือด 
 
 • เดินทางโดยการบินไทย สายการบินประจําชาติไทย บินตรง ไม่เสียเวลา สะสมไมล์รอแยลออร์คิดพลัสได้
 • วันแรก เดินทางด้วยเที่ยวบินกลางวันถึงมอสโคว์ตอนเย็น ได้เที่ยวชมเมือง และนอนพักผ่อน ก่อนเที่ยว อย่างสดชื่นในวันรุ่งขึ้น ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
 • วันสุดท้ายก่อนกลับ ได้เที่ยวเต็มวัน ก่อนกลับด้วยเที่ยวบินตอนเย็น ใช้เวลาอย่างเต็มที่ รายการทัวร์ 7 วัน แต่นอนในโรงแรม 5 คืน จึงเท่ากับรายการทัวร์ 8วัน
 • เที่ยวครบ เมืองสําคัญ ของรัสเซีย คือ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวง, นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบอร์ก เมืองหลวงเก่า แสนสวย และซากอส เมืองสําคัญทางศาสนา
 • สัมผัสบรรยากาศเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีของไทย และ ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซีย
 • ชมการแสดง ละครสัตว์รัสเซีย และการแสดงพื้นเมืองรัสเซีย ที่มีชื่อเสียง
 • เข้าชมคลังสมบัติ เครื่องเพชร เครื่องทอง ของราชวงศ์รัสเซียที่เคยรุ่งเรื่องยิ่งใหญ่
 • เข้าชมพระราชวังต่างๆ เช่น พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเครมลิน และโบสถ์ที่ตกแต่งอย่างอลังการป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์
 • ชมคอลเลคชั่นงานศิลปะ ที่รวบรวมผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั่วยุโรป ในเฮอร์มิเทจ
 • มีเวลาชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือชมตลาดพื้นเมือง
 • ได้ทานอาหารมื้อพิเศษในพระราชวัง เป็นอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น คาเวียร์ วอดก้า แชมเปญ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงามในพระราชวัง
 • ท่องเที่ยวอย่างเต็มอิ่ม สวยงามประทับใจ ในราคาโปรโมชั่น ชวนบินไทย ช่วยบินไทย
 
กำหนดการเดินทาง : 1-7 พ.ย.60
 
อัตราค่าบริการ    HOT Price !!  68,888.-
พักห้องคู่  ท่านละ  79,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   8,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  77,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
  
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร แบบมีเงื่อนไข / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าน้ํามัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นําเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นําเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร / ลูกค้า / วัน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ําหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกําหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทําหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570