โปแลนด์ เชค มรดกโลกแสนสวย 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 94,900.00 บาท ลดทันที 22012 บาท
ราคา 72,888.00 บาท

21 กุมภาพันธ์ 2018

ผู้ชม 6425 ผู้ชม

ออสเตรีย-สาธารณรัฐเชค-โปแลนด์

เวียนนา-เบอร์โน-โวสลาฟ-ออสชิทช์-ค่ายกักกันนาซี-วอซอร์-เชสโตโชวา-พระแม่มารีองค์ดำ-คราคูฟ-คาร์โลวี วารี-เตลค์ มรดกโลก-เชสกี้ ครุมลอฟ มรดกโลก-พิลเซ่น ชิมเบียร์-ปราก มรดกโลก-ปราสาทปราก-สะพานชาร์ลส์-ชอปปิ้งเอ้าท์เลต 

  • เดินทางโดยการบินไทย บริการดี บินตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เที่ยวเมืองสวยและสถานที่มรดกโลก เช่น เชสกี้ ครุมลอฟ, ปราก , คราคูฟ วอซอร์ ออสวิทช์
  • เที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวย และน่ารักสุดยอด เช่น คาร์โลวี่ วารี่, เชสกี้ ครุมลอฟ, เชสโตโชวา เป็นต้น
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น เป็ดโบฮีเมียนของเชค, แอปเปิ้ลสตรูเดิ้ล
  • เที่ยวครบ สวยงาม ประทับใจ ในราคาสมเหตุผล ที่สัมผัสได้
กำหนดการเดินทาง :  
4-13 พ.ค.61   /    18-27 พ.ค.61
1-10 มิ.ย.61   /   15-24 มิ.ย.61 
  
 อัตราค่าบริการ จองก่อน 28 ก.พ.61 เหลือเพียง  72,888.-
พักห้องคู่  ท่านละ  94,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม  9,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  86,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

     023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570