ฝรั่งเศสใต้สุดสวย-อิตาลีโดโลเมตเต้ 10 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 89,900.00 บาท ลดทันที 7000 บาท
ราคา 82,900.00 บาท

03 ตุลาคม 2017

ผู้ชม 3602 ผู้ชม

 
อุทยานแห่งชาติโลเมตเต้ เซอร์มิโอเน่ อิตาเลี่ยนริเวียร่า เฟร้นชริเวียร่า โพรวองซ์ โมนาโค มิลาน-ทะเลสาบกาด้า-เซอร์มิโอเน่-บอสซาโน่ เดล กรับป้า-อุทยานแห่งชาติโดโลเมตเต้-ตูริน-โพรวองซ์-นีซ-คานน์ โมนาโค-มอนติคาโร ริเวียร่าสุดหรูหรา-อิตาเลี่ยนริเวียร่า เจนัว-ซาน เรโม-ซานต้า มาการิต้า-ล่องเรือฟอโตฟิ โน่-ชอปปิ้งเอ้าเลต
 
  • เดินทางบินตรงเข้ายุโรปด้วยเครื่องการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออคิด พลัส
  • เที่ยวเส้นทางแปลกใหม่ เซอร์มิโอเน่ โดโลเมตเต้ พอโตฟิโน่ มรดกโลก เมืองที่ไฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
  • ตื่นมาทุกเช้าพบกับเมืองสวย เมืองแปลก ที่จะทำให้ทานมีความสุข รื่นรมย์ ในการเดินทางครั้งนี้
  • สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมือง โรงงานผลิตน้ำหอมฝรั่งเศส เดินพรมแดง สถานที่จัดงานภาพยนตร์เมืองคานน์ เที่ยวหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านน้อย เช่น เมืองแอซ , หมู่บ้านศิลปิน เซ็นต์พอล เดอวองซ์
  • ชอปปิ้งสุดมัน ในแหล่งแบรนด์เนม เช่น มอนติคาร์โล นีซ มิลาน และ ชอปปิ้งเอ้าเลต ที่ลดราคา 30-70 %
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ฝรั่งเศส และอิตาเลี่ยน ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติ อร่อยล้ำ
  • เที่ยวเส้นทาง ทีการันตี ความสวยงาม คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ ในราคาสุดคุ้ม
 
กำหนดการเดินทาง :  15-24 พ.ย.60
 
 
อัตราค่าบริการ    Promotion 82,900.-
  พักห้องคู่  ท่านละ  89,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 16,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  81,900  บาท
 

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503  0863691242
0891117158 0959596785 0961105570