อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน
หมวดหมู่สินค้า: ทัวร์ยุโรปแสนสวย
จาก 99,900.00 บาท ลดทันที 2000 บาท
ราคา 97,900.00 บาท

13 กันยายน 2561

ผู้ชม 6240 ผู้ชม

 
 
ยอร์ค-นิวคาสเซ่ล-เอดินเบอร์ก-ปราสาทเอดินเบอร์ก-วิลเลี่ยม วอลเลส-รอยัลไมล์ วินเดอร์เมียร์-ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์-คาร์ดีฟ-แมนเชสเตอร์-สนามโอลด์เทรฟฟอร์ด บาธ-โรมันบาธ-สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน-บ้านเกิดเชคสเปียร์-ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต อ็อกฟอร์ด-มหาวิทยาลัยไครสเชิร์ท-สโตนเฮนจ์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-ลอนดอน ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน-บิ้กเบน-บักกิ้งแฮม-แม่น้ำเทมส์-จัตุรัสทราฟัลการ์-ห้างแฮร์รอด
 
 เดินทางโดยสายการบินไทย สายการบินแห่งชาติ บินตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย พร้อมสะสมไมล์รอยัลออร์คิดพลัส
 เที่ยวชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และมรดกโลก เช่น สโตนเฮ้นจ์
เที่ยวเมืองสวยงามหลักๆ ของสก็อตแลนด์ เช่น เอดินเบอร์ก ยอร์ค อ็อกซ์ฟอร์ด
เที่ยวเมืองคาดีฟ เมืองหลวงของแคว้นเวลส์
เที่ยวเมืองสวยและน่ารัก เช่น วินเดอร์เมียร์ , สแตรทฟอร์ด เป็นต้น
ล่องเรือในทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
นำเข้าชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ในปราสาทเอดินเบอร์ก , ในทาวเวอร์ ออฟลอนดอน , ในมหาวิทยาลัยไคร้ทเชิร์ท ออกฟอร์ด ,โรมันบาธ
มีเวลาชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือชมตลาดพื้นเมือง
ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง และอาหารที่มีชื่อเสียงครบครัน
สุดคุ้ม สวยงามประทับใจ ในราคาที่สัมผัสได้
 
กำหนดการเดินทาง : 15-25 ต.ค.61  
 
อัตราค่าบริการ
 จองก่อน 30 ก.ย.61 เหลือ   97,900.-       
  พักห้องคู่  ท่านละ  99,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 14,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  97,900  บาท
  (พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)  
 
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ (นน. 30 กก.) กระเป๋าใบเล็ก หรือ กระเป๋านอกเหนือจากนี้ อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ปอนด์ /ลูกค้า / วัน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือรายการ / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าสัมภาระ ที่มีนํ้าหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกําหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทําหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทางในทุกกรณี
 

 

 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570