ฝรั่งเศสอัลซาส เยอรมัน เส้นทางโรแมนติค 9 วัน
จาก 94,900.00 บาท ลดทันที 16012 บาท
ราคา 78,888.00 บาท

24 พฤศจิกายน 2017

ผู้ชม 3506 ผู้ชม

 
แฟรงเฟิร์ต-รุดเดสไชน์ แอมไรน์-สตราสบูรก์-เส้นทางไวน์แคว้นอัลซาสแสนสวย กอลมาร์-ป่าดำ-ขาหมูเยอรมัน-ไส้กรอกเยอรมัน-ทะเลสาบโบเดนเซ-คอนสแตนท์-เกาะไมเนาว์ ดอกไม้แสนสวย-ลินเดาว์-ฟุซเซ่น- โบสถ์วีซ-เส้นทางสายโรแมนติค-อูซเบอร์ก โรเธนเบอร์ก-เมืองแสนสวยนูเรมเบอร์ก-วืซเบอร์ก-โดเนาวอร์ธ นอร์ทลิงเกน-แบมเบอร์ก-โคเบอร์ก-ชอปปิ้งเอ้าท์เลต 
 
  • เดินทางเข้าเยอรมัน บินตรงด้วยการบินไทย พร้อมสะสมไมล์ร่วมกับ รอแยล ออร์คิดพลัส
  • เส้นทางคัดสรร เมืองสุดสวย สวยแล้ว สวยอีก ที่ท่านจะประทับใจ เช่น เมืองเล็กเมืองน้อยในแคว้นอัลซาส และบาวาเรีย ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงาม - เที่ยวมรดกโลก3 แห่ง ที่ เมืองสตราสเบอร์ก แบมเบอร์ก และวืซเบอร์ก
  • สัมผัสเมืองเล็กเมืองน้อย ในแคว้นอัลซาสของฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียง เช่น กอลมาร์ริบูวิลเล่ ริคเวียร์ เอกิสไฮม์และ ไคเซอร์สเบอร์ก
  • เที่ยวเกาะไมเนาว์แสนสวย รื่นรมย์กับสวนสวย มวลทุ่งดอกไม้ที่กล่าวกันว่าสวยกว่าเคอเคนฮอฟใน ฮอลแลนด์
  • สัมผัสเมืองเล็กเมืองน้อยบนเส้นทางสายโรแมนติคของเยอรมัน
  • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองทั้งฝรั่งเศสอัลซาส และเยอรมันบาวาเรีย ที่มีชื่อเสียง เรื่องรสชาติ อร่อย และมี ชื่อเสียงในเรื่องไวน์และเบียร์ - สัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองชนบทที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ เที่ยวหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านน้อย ล้วนมีชื่อเสียง
  • มีเวลาให้ท่านได้ชอปปิ้งในเอ้าท์เลต ที่มีสินค้าบรนด์เนมลดราคาสูงสุด ถึง 70 %
  • มีเวลาให้ได้รื่นรมย์ สัมผัสแต่ละเมือง ไม่เร่งรีบ เหมือนการเที่ยวหลายๆประเทศในครังเดียว เที่ยวเส้นทาง ที่การันตี ความสวยงาม คัดสรรอย่างดี ให้เป็นเส้นทางที่น่าประทับใจ สำหรับท่าน สุดคุ้ม ในราคาพิเศษ ที่หาไม่ได้อีกแล้วสำหรับทัวร์ 9 วัน
 
กำหนดการเดินทาง : 
8-16 มี.ค.61  /  20-28 มี.ค.61  /  29 มี.ค.- 6เม.ย.61
 
อัตราค่าบริการจองก่อน 15ธ.ค.60 เหลือ  78,888 .-   
  พักห้องคู่  ท่านละ  94,900  บาท
  พักเดี่ยวเพิ่ม 12,500  บาท 
  เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  86,900  บาท
  (พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)  
          
หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป
กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความ
รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

    023910050

 

0863081013   0863691424 0863352503 0863691242
0891117158 0959596785 0961105570