ดูบทความยุโรปดอกไม้ เบนเนลักซ์ 10 วัน

ยุโรปดอกไม้ เบนเนลักซ์ 10 วัน

แฟรงเฟิร์ต-โคโลนน์-อัมสเตอร์ดัม-สวนเคอเค่นฮอฟ-กรุงเฮก-พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ-ล่องเรืออัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านไร้ถนนกีร์ธูน แสนสวย-แอนท์เวอร์ป-อูเทรกซ์-บรัสเซล-บรูจ-เก้นท์-ลักเซมเบอร์ก-รุดเดสไชม์ แอม ไรนน์

  • เดินทางโดยการบินไทย บริการดี บินตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย
  • สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เส้นทางเดินทางท่องเที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวได้ครบทุกส่วนของกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ คือ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และ ลักแซมเบอร์ก
  • เที่ยวเมืองสวยๆ และเมืองมรดกโลก เช่น มหาวิหารโคโลนน์, สวนเคอเค่นฮอฟแสนสวย เปิดปีละครั้ง, กรองปลาส มรดกโลก แวะเที่ยวเมืองเล็กเมืองน้อย เช่น เมืองบรูจ, เก้นท์ แสนสวยของเบลเยี่ยม อูเทรกซ์ แอนท์เวอร์ป เป็นต้น
  • ล่องเรือชมหมู่บ้านไร้ถนนแสนสวย หมู่บ้านกีร์ธูนน์ "เวนิสแห่งเนเธอแลนด์"
  • ได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น หอยแมลงภู่อบไวนน์ขาว, เป็นต้น
  • มีรายการเที่ยวครบทั้ง ล่องเรือ เข้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เที่ยวชมธรรมชาติสวยงาม ชมดอกไม้แสนสวย ชมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ครบทุกประการ
  • เที่ยวครบ สวยงาม ประทับใจ ในราคาที่สมเหตุผล
กำหนดการเดินทาง :  10-19 เมษายน 2562
อัตราค่าบริการ :จองกอ่15 พ.ย.61 หลือเพียง  89,900-.
พักห้องคู่  ท่านละ  108,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม   16,500  บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  109,900  บาท 
(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)  
 
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

 

 

   023910050

0863081013  
0863691424
0863352503
0863691242
0961105570
0959596785
0891117158

24 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 3316 ครั้ง