ดูบทความเจาะลึกเยอรมัน 10 วัน

เจาะลึกเยอรมัน 10 วัน

มิวนิค-มาเรียนพลัส-นิมเฟนเบอร์ก-ซิตี้ฮอลล์-ตลาดสินค้าเกษตร-ปราสาทนอยชวานสไตล์ สะพานมาเรีย-โอเบอร์รามาเกา-ไฮเดลเบอร์ก-ชิมไวน์-เซ็นต์กอร์-บอปปาร์ด-ล่องแม่น้ำไรนน์ ป่าดำ-ทิทีเซ่-นาฬิกากุ๊กกู-ขาหมูเยอรมัน-ไส้กรอกเยอรมัน-แฟรงเฟิร์ต-โคโลนน์-ฮันโนเวอร์ พอสดัม-พระราชวังซองซูซี่-เบอร์ลิน-กำแพงเบอร์ลิน-เพอร์กามอน-ประตูบราเดนบวร์ก เดรสเดน เมืองมรดกโลก-กำแพงกระเบื้องไมเซน-พระราชวังสวิงเกอร์-แบมเบอร์ก มรดกโลก โรเธนเบอร์ก-เมืองแสนสวย-นูเรมเบอร์กเส้นทางสายโรแมนติค
 
  • เดินทางโดยการบินไทย บริการดี บินตรง ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ไม่เสียเวลา ไม่เหนื่อย สามารถสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
  • เส้นทางเดินทางท่องเที่ยวเป็นวงกลม เที่ยวได้ครบทุกส่วนของเยอรมัน ทั้งเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
  • เที่ยวเมืองสวยๆ เด่นๆ และเมืองมรดกโลกของเยอรมัน เช่น มหาวิหารโคโลนน์ ,พอสดัม และเบอร์ลิน, ลุ่มแม่น้ำไรนน์ เมืองแบมเบอร์ก เป็นต้น
  • ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น ขาหมูเยอรมัน ไส้กรอก เบียร์เยอรมัน ชิมไวน์ เป็นต้น
  • มีรายการล่องเรือ เข้าชมพระราชวัง ชมพิพิธภัณฑ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ช้อปปิ้ง ครบทุกประการ
  • เที่ยวครบ สวยงาม ประทับใจ ในราคาสมเหตุผล ที่สัมผัสได้
 
กำหนดการเดินทาง :  12-21 เมษายน 2562
อัตราค่าบริการ จองก่อน 15 พ.ย.61 เหลือเพียง 89,900.-
พักห้องคู่  ท่านละ  99,900  บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม 12,000  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 11   ปี  90,900  บาท

(พักกับผู้ใหญ่รวม 3คน)

 
 
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน
- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 500,000บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)
 
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าเชงเก็น แบบท่องเที่ยว
- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ ( เฉลี่ย ท่าน ละ 2 ยูโร / วัน / ท่าน ) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ
- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด
- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ
 

   023910050

0863081013  
0863691424
0863352503
0863691242
0961105570
0959596785
0891117158

 

 

24 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 2665 ครั้ง