ดูบทความกรีซ ซานโตรินี่ แสนสวย 8 วัน

กรีซ ซานโตรินี่ แสนสวย 8 วัน

ทัวร์กรีซ ซานโตรินี่ แสนสวย 8 วัน

กรุงเอเธนส์-เกาะซานโตรินี่ แสนโรแมนติค-เมืองเอีย-เมืองโบราณอโครโปลีส วิหารพาเธนอน-สนามกีฬาโอลิมปิ ค-ช่องแคบโครินธ์-เมืองเอพิดอรัส-นัฟปลิออน เมืองโบราณไมเซเน่-เรือล่องทะเลเอเจี้ยน-เกาะไฮดร้า-เกาะโปโรส-เกาะอาจีน่า โชว์พื้นเมือง-ชอปปิ้งย่านพลาก้า

 

  • เดินทางโดยการการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ สายการบินพันธมิตรในกลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ที่สะสมไมล์ ร่วมกับการบินไทยรอยัลออร์คิดพลัส
  • เที่ยวกรุงเอเธนส์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสาตร์ของโลก เช่น เมืองไมซินี่ และช่องแคบโครินธ์
  • เที่ยวเกาะที่สวยงาม มีชื่อเสียงของกรีก เกาะซานโตรินี่ และพักค้างบนเกาะ ชมพระอาทิตย์ตกดินแสนโรแมนติค
  • เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในระหว่างเอเธนส์-ซานโตรีนี่ ไม่เหนื่อย และไม่เสียเวลา
  • เที่ยวชมเกาะอาจีนา-โปโรส-ไฮดร้า โดยเรือสำราญล่องทะเลเอเจี้ยนแสนสวย

 

กำหนดการเดินทาง  :    

10-17 ส.ค.60 / 9-16 ก.ย.60

 6-13 ต.ค.60 / 21-28 พ.ย.60

 

อัตราค่าบริการ

พักห้องคู่ท่านละ         109,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                11,500 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี   101,900 บาท

(พักรวมกับผู้ใหญ่ รวม 3 คน)        

 

หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านขึ้นไป

กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน

- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว

- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่าเชงเก็น (ท่องเที่ยว)

- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ

- ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร / ลูกค้า / วัน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้ นกับความพึงพอใจในบริการ (เฉลี่ย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน)

- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี

21 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 389 ครั้ง