ดูบทความสแกนดิเนเวีย แสงเหนือ บ้านซานตาคลอส 9วัน

สแกนดิเนเวีย แสงเหนือ บ้านซานตาคลอส 9วัน

สแกนดิเนเวีย ล่าแสงเหนือ แลปแลนด์ บ้านซานตาคลอส 9 วัน

ฟินแลนด์- สวีเดน-นอร์เวย์- เดนมาร์ค

เฮลซิงกิ-โบสถ์หิน-โรวาเนม-ิบ้านซานตาคลอส-สโนวโมบิล-รถเลื่อนกวางเรนเดียร์ -ข้ามเส้นขั้วโลกเหนือ -แสงเหนือออโรร่า-สต็อคโฮลม์ -ซิตี้ฮอลล-ห้องจัดเลี้ยงรางวัลโนเบล- เรือรบวาซา-ออสโล-พระราชวังหลวง-สวนปฏิมากรรมวิกเกลแลนด์-เรือไวกิ้ง-เรือสำราญ-โคเปนเฮเกน-เงือกน้อย– น้ำพุเกฟฟอน-พระราชวังหลวง-ย่านท่าเรือใหม่-ถนนสโตรเกท

 

กำหนดการเดินทาง :   01-09 ธ.ค.60

 

อัตราค่าบริการ

พักห้องคู่ท่านละ    145,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม          24,000  บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ รวม 3 คน    138,900บาท

 

หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 15 ท่านขึ้นไป

กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน

- ค่าวีซ่าเชงเก้น แบบท่องเที่ยว

- ค่าอาหาร ที่พัก นําเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นําเที่ยว

- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรมท่านละ 1 ใบ นอกเหนือจากนี้ อยู่ในความดูแลของท่าน

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ

500,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนำให้ซ้ือประกันสุขภาพเพิ่มเติม)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ

- ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร / ลูกค้า / วัน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้ นกับความพึงพอใจในบริการ (เฉลี่ย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน)

- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 20 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี

21 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 661 ครั้ง