ดูบทความบอลติค เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 7 วัน 5 คืน

บอลติค เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย 7 วัน 5 คืน

ทัวร์กลุ่มประเทศบอลติค 7 วัน

เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย

ประเทศกลุ่มบอลติค เอสโตเนีย ลัตเวียและลิธทัวเนีย ประเทศสมาชิกน้องใหม่ในสหภาพยุโรป เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม ด้านดนตรีและเสียงเพลงมาแต่อดีตมีศิลปะสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างรัสเซียและยุโรป เที่ยวชมเมืองหลวงของทั้งสามประเทศในคาบสมุทรบอลติคที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ ท่านจะเพลิดเพลินกับบ้านเรือนที่สวยงาม และจับจ่ายซื้อสินค้าท้องถิ่น เช่น อำพัน ผ้าลินิน งานหัตถกรรมในราคาย่อมเยา

 

กรุงทาลลินน์ เมืองหลวงเอสโตเนียที่ชดช้อยงดงามไม่ต่างไปจากปรากหรือครุมลอฟ

กรุงริก้า เมืองหลวงลัตเวียที่ใหญ่สุดในแถบบอลติก งดงามด้วยสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว

กรุงวิลนีอุส เมืองหลวงลิทัวเนีย ซึ่งมีที่ตั้งลึกเข้าไปในแผ่นดินต่างไปจากเพื่อนพ้องทั้งสองที่อยู่ติดทะเลแต่ก็งดงาม ด้วยสถาปัตยกรรมโกธิกแห่งศตวรรษที่15

 

กำหนดการเดินทาง :

28 ก.ย.- 4 ต.ค.60  /  3- 9 ต.ค.60  /  15-21 พ.ย.60

 

อัตราค่าบริการ

พักห้องคู่ท่านละ         82,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม               8,500 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ รวม 3 คน   75,900 บาท

 

หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป

กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15วัน

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร / ค่าภาษีสนามบิน/ ค่าน้ำมัน

- ค่าอาหาร ที่พัก นำเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นำเที่ยว

- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่า

- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ

- ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร / ลูกค้า / วัน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ (เฉลี่ย ท่านละ 3 ยูโร / ท่าน / วัน)

- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ำหนักเกิน 23 กก. หรือ ตามที่สายการบินกำหนด

- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทำหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี

21 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 482 ครั้ง