ดูบทความรัสเซีย 7 วัน 5 คืน

รัสเซีย 7 วัน 5 คืน

ทัวร์รัสเซีย 7 วัน

มอสโคว์-เซ็นต์ปี เตอร์สเบอร์ก-ซากอส

พระราชวังเครมลิน-อมารี่ แชมเบอร์ พิพิธภัณฑ์ มหาสมบัติพระเจ้าซาร์-เซ็นต์บาซิล-เรดสแควร์-โบสถ์เซ็นต์ซาเวียร์-เลนินฮิลล์-ละครสัตว์รัสเซีย-ถนนอาราบัท-ซากอส-นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์-ตุ๊กตาแม่ลูกดก-เลนินกราด-วังปี เตอร์ฮอฟ-เฮอร์มิเทจ มิวเซียม-โบสถ์เซ็นต์ไอแซค-ป้ อมปี เตอร์แอนด์พอล-ชมโชว์พื้นเมืองในพระราชวัง ชิมคาเวียร์ วอดก้า-วังแคทเทอร์รีน-ห้องอําพัน-โบสถ์หยดเลือด

 

 • เดินทางโดยการบินไทย สายการบินประจําชาติไทย บินตรง ไม่เสียเวลาสะสมไมล์ รอแยลออร์คิดพลัสได้
 • วันแรก เดินทางด้วยเที่ยวบินกลางวันถึงมอสโคว์ตอนเย็น ได้เที่ยวชมเมือง และนอนพักผ่อน ก่อนเที่ยว อย่างสดชื่นในวันรุ่งขึ้น ได้เที่ยวอย่างเต็มที่
 • วันสุดท้ายก่อนกลับ ได้เที่ยวเต็มวัน ก่อนกลับด้วยเที่ยวบินตอนเย็น ใช้เวลาอย่างเต็มที่ รายการทัวร์ 7 วัน แต่นอนในโรงแรม 5 คืน จึงเท่ากับรายการทัวร์ 8วัน
 • เที่ยวครบ เมืองสําคัญ ของรัสเซีย คือ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวง, นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบอร์ก เมืองหลวงเก่า แสนสวย และซากอส เมืองสําคัญทางศาสนา
 • สัมผัสบรรยากาศเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์จักรีของไทย และ ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซีย
 • ชมการแสดง ละครสัตว์รัสเซีย และการแสดงพื้นเมืองรัสเซีย ที่มีชื่อเสียง
 • เข้าชมคลังสมบัติ เครื่องเพชร เครื่องทอง ของราชวงศ์รัสเซียที่เคยรุ่งเรื่องยิ่งใหญ่
 • เข้าชมพระราชวังต่างๆ เช่น พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเทอรีน พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเครมลิน และโบสถ์ที่ตกแต่งอย่างอลังการป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์
 • ชมคอลเลคชั่นงานศิลปะ ที่รวบรวมผลงานจากศิลปิ นที่มีชื่อเสียงทั่วยุโรป ในเฮอร์มิเทจ
 • มีเวลาชมย่านการค้า เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง หรือชมตลาดพื้นเมือง
 • ได้ทานอาหารมื้อพิเศษในพระราชวัง เป็นอาหารพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงครบครัน เช่น คาเวียร์ วอดก้า แชมเปญพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่สวยงามในพระราชวัง
 • สัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นของรัสเซีย ที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนหมีขาว ซึ่งหากเตรียมเครื่องแต่งกายกัน หนาวอย่างเหมาะสม ก็ได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน เล่นหิมะ ได้ในราคาสุดคุ้ม สวยงามประทับใจ ในราคาโปรโมชั่น

 

 

กำหนดการเดินทาง :  

30 ก.ย.-6 ต.ค.60  / 1-7 พ.ย.60  / 22-28 พ.ย.60

 

อัตราค่าบริการ

พักห้องคู่ท่านละ         79,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม                 8,500 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ รวม 3 คน        77,900 บาท

 

หมายเหตุ : คณะ เดินทางได้เมื่อมีผู้เดินทางครบ 25 ท่านขึ้นไป

กรุณาจองทัวร์ พร้อมเงินมัดจําท่านละ 30,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน

 

อัตรานี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นทัศนาจร แบบมีเงื่อนไข / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าน้ํามัน

- ค่าอาหาร ที่พัก นําเที่ยวตามรายการพร้อมผู้นําเที่ยว

- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางส่วนบุคคล 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท (สำหรับผู้สูงอายุ แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติม)

 

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าขนกระเป๋าเดินทาง เข้าและออก ที่โรงแรม อยู่ในความดูแลของท่านเอง

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ซักรีด อาหาร เครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกรายการ

- ค่าทิปคนขับรถ คนละ 2 ยูโร / ลูกค้า / วัน

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นกับความพึงพอใจในบริการ

- ค่าสัมภาระ ที่มีน้ําหนักเกิน 30 กก. หรือ ตามที่สายการบินกําหนด

- ค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการทําหนังสือเดินทางหาย ระหว่างเดินทาง ในทุกกรณี

23 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 696 ครั้ง